အစိုးရႏွင့္ျပည္တြင္းရွိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာပဲ ေစ်းကြက္ အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္႔ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ သေဘာတူညီမွုရခဲ့

အစိုးရႏွင့္ျပည္တြင္းရွိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာပဲ ေစ်းကြက္ အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္႔ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ သေဘာတူညီမွုရခဲ့
August 25, 2017 Fame Asian

3:29 pm
အစိုးရႏွင့္ျပည္တြင္းရွိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာပဲ ေစ်းကြက္ အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္႔ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ သေဘာတူညီမွုရခဲ့

21034174_1811324482461859_5957152102935637687_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၅

လက္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာပဲေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေစဖို႔ႏွင့္ေတာင္သူ၊ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာဆံုးရွံဳးမွဳ မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ယေန႔မနက္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး၊လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆယ္ေျမာင္း၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံစက္မွုလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌ၊ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ႏွမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူကုန္စည္ဒိုင္အသီးသီးမွဥကၠဌမ်ား ပါ၀င္ေသာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပခဲ့ၿပီး ေတာင္သူႏွင့္ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာဆံုးရွံဳးမွုမျဖစ္ ေပၚေစရန္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္႔ ေအာက္ပါသေဘာတူညီခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

(၁)အိႏၵိၵယသမၼတနိုင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းမွဳဆို္င္ရာ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံမွထြက္ရွိေသာ ပဲမ်ား အႏိၵယသမၼတနိုင္ငံသို႔တင္ပုိ႔နိုင္ေရး ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ပဲတင္ပုိ႔မွုဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေရး ေကာ္မတီအား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႕မ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းရန္

(၂)အိႏိၵယသမၼတနိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံအၾကား ပဲေရာင္း၀ယ္မွုဆိုင္ရာ နားလည္မွဳစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး နိုင္ေရးအတြက္ ပဲတင္ပို႔မွု ဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေရးေကာ္မတီမွ အႏိၵယသမၼတနိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရန္

(၃)လက္က်န္္ပဲမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ေစရန္္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္(သို႔မဟုတ္)ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွုေပးေရးကိစၥညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရန္္

(၄)မၾကာမီထြက္ေပၚလာမည္႔ ပဲစင္းငံုအတြက္ ေတာင္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမွုမရွိေစေရး၊ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမွင့္တင္ေရးဥပေဒအရ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္

(၅)မတ္ပဲႏွင့္ပဲစင္းငံုအစား၊ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိနိုင္မည္႔ အျခားပဲႏွင့္သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္႔အအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္(ဥပမာ-မ်ိဳး၊အရင္းအႏွီး၊နည္းပညာ)

(၆)လက္က်န္ပဲမ်ားအေပၚျပည္တြင္းတြင္သံုးစဲြနိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္

(၇)ပဲမ်ိဳးစံုအား Value added ျပဳလုပ္ၿပီးတင္ပို႔နိုင္ေ၇းအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား၊ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးရရွိေရး ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(၈)သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊Exporterမ်ား ပညာရွင္ မ်ားအပါအ၀င္ ပဲမ်ိဳးစံုက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ Stake holderမ်ားပါ၀င္ေသာေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုက်င္းပေရြ႕ ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္

(၉)အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းမွုဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚတိုးတတ္မွဳအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သီးႏွံေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(၁၀)ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းကြက္သစ္မ်ားရရွိေရး အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကကုန္္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေရြ႕ ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စေသာအခ်က္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ေန႔လည္(၂)နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

ေအာင္ျပည္႔စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*