”တရားဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ” ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေမးခြန္းထုတ္

”တရားဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ” ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေမးခြန္းထုတ္
August 23, 2017 Fame Asian

2:55 pm
”တရားဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ” ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေမးခြန္းထုတ္

UWinMyint

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၃

လယ္သိမ္းခံ/ တရားစြဲခံရတဲ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရဲ႕ ေျဖဆိုမႈေတြ ကို ေမတၱာတရား ထားျပီး ေသေသခ်ာခ်ာျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးဖို႔ ဒီကေန႔မွာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ျပင္းျပင္း ထန္ထန္သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေမွာ္ဘီ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးေအာင္ဝင္း က သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ မွာ ျပန္လည္ၾကားသူ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တို႔ရဲ႕အေျဖေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌဦး၀င္းျမင့္က အခုလို သတိေပးလိုက္တာပါ။

ေမးျမန္းသူ ဦးေအာင္၀င္းက –

(၁) တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သိမ္းဆည္းထားျခင္း မဟုတ္ေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၌ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားအား တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ တရားစြဲဆိုေနျခင္းမွာ ေလ်ာ္ကန္မႈရွိ/မရွိ ။

(၂) ေျမယာ တစ္ရပ္အေပၚ မွာေပၚေပါက္ေနတဲ့ အမႈတစ္ရပ္ကို အဖြဲ႕အစည္း ၂ ခုျဖစ္တဲ့ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္နဲ႔တရားေရး ဌာနတို႔က တစ္ျပိဳင္တည္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း တို႔ဟာေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္မႈရွိ/မရွိ ။

(၃) နုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ေျမသိမ္းပိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္ စီစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္က စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အတြင္းမွာ ဗဟို လယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စီစစ္ေဆးေကာ္မတီက အျပီးသတ္ အမိန္႔မခ်မီ တရားရံုးမ်ားမွာ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ဖို႔ နဲ႔တရားစြဲဆို ထားဆဲ အမႈကိစၥမ်ားကိုလည္းဆိုင္းငံ့ေပးထားနုိင္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ – စတဲ့ေမးခြန္း ၃ ခုကို ေမးခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး ဦးျမင့္ေအာင္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာမွာ ေမးခြန္း (၁)နဲ႔(၂) အတြက္ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒအရ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးနုိင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။

ေမးခြန္း (၃) ကိုျပန္လည္ ေျဖၾကားရာမွာ တရားသူၾကီး ဦးျမင့္ေအာင္က “တရားရံုးမ်ားမွာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္နဲ႔ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ မွအပ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား နဲ႔အညီတရား စြဲဆိုျခင္းျပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္။

တရားရံုးမ်ားက စြဲဆိုထားတဲ့ အမႈေတြကို တရားစြဲတင္လာရင္ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ ၁၉၁ (က)(ခ)(ဂ) အရ ၊ ၂၀၀ အရ လက္ခံ စစ္ေဆးရပါတယ္။အလားတူပင္တရားစြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြကို ဆုိင္းငံေပးနုိင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔လည္း

သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ သာတရားရံုး မ်ားက ဆိုင္းငံ့ မိန္႔ထုတ္ေပးနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္ စီစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ဗဟို လယ္ ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္ စီစစ္ေဆးေကာ္မတီက အျပီးသတ္အမိန္႔မခ်မီ တရားရံုးမ်ားမွာ တရား စြဲဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ဖို႔ နဲ႔တရားစြဲဆို ထားဆဲအမႈကိစၥမ်ားကိုလည္းဆိုင္းငံ့ေပးထားနုိင္ဖုိ႔အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒုတိယအေနနဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေမးခြန္းေျဖၾကားပါတယ္။

ေမးခြန္း (၁) အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက “လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းစဥ္ကာလ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ကာလ အထိ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ လက္၀ယ္ အသံုးျ႔ပဳ ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမးခြန္း (၂) အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ” ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ဟာျပည္သူမ်ားမွတင္ျပလာသည့္ သိမ္းဆည္းခံေျမ မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒနည္း ဥပေဒမ်ား မူ၀ါဒမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ စီစစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရး က႑အရ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ အေမြအမႈ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးမ်ားတြင္သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္လည္ စီစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွာ စီစစ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မျပဳပါဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမးခြန္း (၃) အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ” စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျမယာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မျပီးျပတ္မီ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအရ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးမ်ား မွ လက္ခံ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိစၥမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားေပးရန္မွာ တရား စြဲဆိုသူႏွင့္ တရား စြဲခံရသူ ၂ ဦး ၂ဘက္၏ သေဘာဆႏၵ အရ ေက်ေအးရုပ္သိမ္း တင္ျပလာ မွသာတည္ဆဲ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ သက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးမ်ားမွ အမႈတစ္မႈခ်င္းအလုိက္သာဆံုးျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဗဟိုေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ေျမသိမ္းေျမေတြ နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ မူ၀ါဒ ၅ ရပ္ ၊ တပ္ေျမ သိမ္းဆည္းမႈေတြ နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး မူ၀ါဒ ၃ ရပ္ ၊ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား သက္ဆုိင္သူ လက္ထဲသို႔ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၈ ရပ္ ။ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီစစ္ရန္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ ၊ စြန္႔လြတ္ျခင္း မရွိသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီစစ္ရန္အခ်က္ ၇ ခ်က္ ၊ စြန္႔လႊတ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီစစ္ရန္အခ်က္ ၅ ခ်က္ ၊ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ ၊ စုစုေပါင္း မူ၀ါဒ ၄၉ ခ်က္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။

သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန ၂ခုရဲ႕ ေျဖၾကားမႈအေပၚ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ၀န္ၾကီးဌာန ၂ ခုအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာ ခ်ာျပန္ လည္ သံုးသပ္ဖို႔ သတိေပးေျပာဆိုရာမွာ တရားေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ုဳပ္ ကို “တရားဥပေဒ ဆိုတာ ဘာလဲ..” လို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦး၀င္းျမင့္က “လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းလည္း ခံရတယ္။ အမႈလည္း ဆြဲခံရတယ္၊ ၿပီးေတာ႔ တရားရံုးမွာ ေျဖရွင္းခိုင္းတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဘက္ကေျဖတယ္။ အဲဒီအေျဖကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါမယ္။ တရားဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ။ တရား ဥပေဒ ဆိုတာ မွန္ကန္ မွ်တတဲ႔ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္း။ ဥပေဒမဲ့လည္း အသိမ္းခံရတယ္။ခုနက တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ေျဖ သြားတဲ႔ အထဲမွာေရာ ၊ ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ ေမးခြန္းမွာေရာ၊ အသိမ္းသာ ခံရတယ္၊ လက္ရွိလည္း လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၿမဲျဖစ္မယ္ ၊ လက္ေရာက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဘယ္သူ႔ လက္ထဲမွာ ရွိတာလည္း။ ဒီလိုအမႈမ်ိဳးကို စြဲတာသည္ စြဲတဲ့ဥပေဒပုဒ္မ အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီလား /မညီဘူးလား။ တရားရံုးက အေလး နက္ ထား သတိထားရပါမယ္။

အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီရင္ေတာ႔ ဟုတ္တာေပါ႔။ အခု အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီတဲ့ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ရင္ တရားရံုး အေနနဲ႔ ဒါကို စြဲခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ အသိမ္း လည္းခံ ရတယ္၊ အသိမ္းခံ ရသူက စားစရာမရွိဘူး။ သိမ္းတဲ႔သူက ထားစရာေနရာ မရွိဘူး။ အဲႏွစ္ခုယွဥ္ၿပီး တရားရံုး မွာေျဖရွင္း ရမယ္ ဆိုရင္ တရား ဥပေဒ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္ကန္ မွ်တတဲ့ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းက ….

ဘယ္ေပ်ာက္သြားလဲ။ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီတရားရံုးဘက္က ထားစရာမရွိတဲ႔သူနဲ႔ စားစရာမရွိတဲ႔ လယ္သမား ဘယ္သူ႔ဘက္ပါသြားမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားထား ဖို႔ေတာ႔ေကာင္းတယ္ ။ သူမ်ားကို ငါဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ငါ႔ကို အဲလိုလုပ္ရင္ ခံႏိုင္မလား ဆိုတာကို အရင္ဆံုး စဥ္းစားရမယ္။ အဲတာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားပဲ။ သူမ်ားေတာ႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္ အဲဒါသူမ်ားခံေစ၊ ငါ႔ကို အဲလို လုပ္ရင္ေတာ႔ နဲနဲေလးမွ မခံဘူးဆို အဲ့ဒါကိုယ္ခ်င္းစာတရားမဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ အညီဘဲ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ခုနက ဘယ္ဘက္ကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေျဖခ်လိုက္လဲ၊ဒါေတြ ရပ္ဆိုင္းေပးပါ ဆိုရင္ေတာ႔ လယ္ယာေျမႏွင္႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈ ျပန္လည္စီစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားမွလုပ္ေပးနုိင္မယ္ ေျပာတယ္။

ဒါေပမယ္႔ လယ္ယာေျမႏွင္႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈဗဟိုစီစစ္ေရး ေကာ္မတီကလည္း အခုေျဖတဲ႔အခါၾကေတာ႔ တရားရံုးမွာ ရင္ဆိုင္ၾကပါေျပာတယ္။ ဒီဟာက အေမြမႈမဟုတ္ဘူး။

ဒါက ေရာင္းမွား ဝယ္မွား မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ေမတၱာနဲ႔ ေပးကမ္းျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မဟုတ္ဘူး။ ေရာင္းမွား ဝယ္မွားျဖစ္လို႔ အေမြ မႈျဖစ္လုိ႔ တရားရံုးမွာ ရင္ဆိုင္ၾကပါဆိုရင္မွန္တယ္။ ဥပေဒမဲ့ အသိမ္းခံရၿပီး အသိမ္းလည္း ခံရတယ္၊ သိမ္းတဲ႔သူက လုပ္ငန္းရွင္၊ ပိုက္ဆံ ရွိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္၊ အဲဒီလူေတြနဲ႔ ဖက္ျပီးေတာ႔ တရားရံုးမွာ ရင္ဆိုင္ပါ ဆိုေတာ႔။ ကိုယ္႔အေျဖ ကို ကိုယ္ နဲနဲ စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင္႔မို႔လို႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲေျပာပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဘက္ ကေကာ၊ လယ္ယာေျမ နဲ႔ အျခားေျမမ်ား ဗဟိုစီစစ္ေရး ေကာ္မတီကေရာ ဒါကိုေတာ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရ ရာရာေလး ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါ ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌဦး၀င္းျမင့္က တစ္လက္စတည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း သတိေပးေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

“ေနာက္တစ္ခု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္အျမဲေျပာတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူေတြက မဲေပးထားတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ၾကပါ။ ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေပးၾကပါ။ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ တင္ေပးပါ။ အဲဒီ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီလည္း တင္ေပး။ ကိုယ့္ျမိဳ႕နယ္မွာ ကိုယ့္ျပည္ နယ္/တိုင္းမွာ အဲဒီ အသိမ္းခံရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ေပး။ ဘက္မလိုက္ နဲ႔ အဂတိကင္းကင္းေလး လုပ္ေပး။ ဥပေဒနဲ႔ အညီပဲ ေဆာင္ရြက္ေပး။ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူး ဘက္လုိက္ျပီးဖိအားေပးျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုဥပေဒလြဲေနတဲ့ဟာနဲ႔ လုပ္ခိုင္းတယ္ဆိုရင္ လက္မွတ္ကိုမထိုးနဲ႔။ အခု လႊတ္ေတာ္လည္း မၾကာခင္နားေတာ့မယ္။ လႊတ္ေတာ္နားရင္ အဲဒါကို ..

တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ေလး လုပ္ေပးစမ္းပါ။ တင္လာပါ။ ဘယ္တရားရံုးက ဒီအမႈမွာ ဘယ္လိုလုပ္လည္း၊ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္လည္း။ အဲဒီ ဘယ္တုိင္း၊ ဘယ္ျပည္နယ္က အစုိးရေတြ ေထြအုပ္ေတြက ဘယ္လိုလုပ္လည္း၊ အဲဒီတိုင္း က ၀န္ႀကီးေတြက ဘယ္လို ဘက္လိုက္ လည္း တင္စမ္းပါ။ တင္လာၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ေပးၾကစမ္းပါ။ခုနက ေျဖသြားတာ ၾကားရတာ အေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ အသိမ္းလည္း ခံရတယ္။ စားစရာလည္း မရွိဘူး။

သိမ္းတဲ့လူနဲ႔ တရားရံုးမွာ ရင္ဆုိင္ျပီး ေျဖရွင္းရမယ္ ဆိုေတာ့ ကိုယ္ကေရာင္းခဲ့လို႔ ေပးခဲ့လို႔၊ အေမြမႈျဖစ္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့။ အသိမ္း ခံရတဲ့ ဟာကို တစ္ခါတစ္ခါ ထြက္ျပိဳင္ျပီး ရင္ဆိုင္ရ မယ္ဆိုေတာ့ တရားရံုးသြားဖို႔ စရိတ္ေတာင္ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ တည့္ တည့္ေျပာရရင္ တရားရံုးမွာ ေပးဖို႔၊ ေကၽြးဖို႔ ေတာင္ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။အဲေတာ့ တရားစီရင္ေရးကလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ဥပေဒအဂၤါရပ္နဲ႔ မ၀င္ရင္ လက္မခံနဲ႔ေပါ့။ ၀င္ရင္ လက္ခံ ေပ့ါ” လို႔ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

စိုင္းလမင္း ၊ ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*