၂၀၃၀တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာ(၈၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ အတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ လမ္းမ်ား ရွိလာေစရန္ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အသစ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္

၂၀၃၀တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာ(၈၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ အတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ လမ္းမ်ား ရွိလာေစရန္ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အသစ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္
August 16, 2017 Fame Asian

11:26 am
၂၀၃၀တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာ(၈၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ အတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ လမ္းမ်ား ရွိလာေစရန္ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အသစ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္

 

npt1(ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၆)

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာမ်ား အားလံုး၏ (၈၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ ကို ၂၀၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရာသီမေရြး ျဖတ္သန္း သြား လာႏိုင္ မည့္ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား ရွိလာေစရန္ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အသစ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ တြင္ ယေန႔စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဦးစီးဌာနသည္ ယခင္က ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ဝန္ထမ္း အင္အား (၃၀၀၀)ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု က်ထားၿပီး ယခုဝန္ထမ္း အင္အား(၁၅၀၀) ခန္႔ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

npt2တိုင္းျပည္ အတြင္းရွိ ျပည္ပပို႔ကုန္ က႑တြင္ အထူး အေရးပါ သည့္ ေက်းလက္ ထုတ္ကုန္ မ်ားေစ်းကြက္ အတြင္းလွ်င္ျမန္ လြယ္ ကူ စြာေရာက္ ရွိေစေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူ မ်ား၏ လူေနမွဳ ဘဝ ပညာေရး က်န္းမာေရး က႑မ်ား ပိုမို တိုးတတ္ေစ ရန္ အတြက္ အေရးႀကီး သည့္ လမ္းႏွင့္ တံတား မ်ားကို စီမံ ကိန္းခ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီး ဌာနမွ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရံပံုေငြ၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး ရံပံုေငြ ၊ျပည္ပ ေခ်းေငြ ႏွင့္ အကူအညီ မ်ားအျပင္ လမ္း တံတားေၾကး ေကာက္ခံရာ မွ ရရွိသည့္ ခဲြေဝ ရံပံုေငြ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ သြားမည္ ဟု သိရသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ေက်းလက္ လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဖြင့္ပဲြသို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္ခိုင္သန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ တို႔လည္း တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*