“တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္တင္ေနၾကၿပီ”

“တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္တင္ေနၾကၿပီ”
August 9, 2017 Fame Asian

3:01 pm
“တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္တင္ေနၾကၿပီ”

school
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့ေသာ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား (အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား)ထံတြင္ အမွတ္စာရင္း၊ အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ ရမွတ္အဆင့္၊ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပံုစံစာအိတ္ကို ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ (အဂၤါေန႔)မွစ၍ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ကို ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္မွ (၂၅)ရက္အထိ (သတ္မွတ္ရက္အတြင္း) စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အပါအ၀င္ (ပိတ္ရက္မရွိ) သတ္မွတ္ထားေသာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

PN
ဓာတ္ပံု-ေအာင္ႏိုင္စိုး (ကစၦပ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*