(၃)လေက်ာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္နံွမႈပမာဏ မွာဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလံုး အတြက္လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္ကိုေက်ာ္လြန္

(၃)လေက်ာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္နံွမႈပမာဏ မွာဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလံုး အတြက္လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္ကိုေက်ာ္လြန္
August 8, 2017 Fame Asian

11:03 am
(၃)လေက်ာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္နံွမႈပမာဏ မွာဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလံုး အတြက္လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္ကိုေက်ာ္လြန္

yangon

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၈

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အစ (၃)လအတြင္း ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏမွာ သံုးဘီလီယံေက်ာ္အထိရွိလာၿပီး ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးစာလ်ာထားခ်က္(ေျခာက္ဘီလီယံ)၏ထက္ဝက္ကိုေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္မွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွၾသဂုတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ကန္ေဒၚလာ(၆၇.၁၉၂)သန္းေက်ာ္ႏွင့္ျမန္မာက်ပ္ေငြ(၄၀၉၃၄၈.၄၇)သန္းေက်ာ္ဖိုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ယခုအစည္းအေဝးမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔(၇)ခုႏွင့္အတည္ျပဳမိန္႔(၁၇)ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္း (၉၃)ခုကိုခြင့္ျပဳထားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၇၆၈.၅၂၅)သန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၉၈၉.၈၁၃)သန္းအထိျပည္တြင္းကိုစီးဝင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခု အစည္းအေဝးတြင္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ကန္ေဒၚလာ(၆၇)သန္းေက်ာ္ဖိုးထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏမွာ သံုးဘီလီယံေက်ာ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတတ္ေစရန္လည္း ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္မ်ားဖဲြ႕စည္းခြင့္ျပဳေပးသြားရန္စီစဥ္ေနသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*