ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးလုိက္ျပီ

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးလုိက္ျပီ
August 4, 2017 Asian Fame

11:21 am
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးလုိက္ျပီ

(ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၄)

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်န္းစာရင္း၀င္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္အရ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းက ေၾကညာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ံုးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အမိန္႔ေၾကညာစာ အရ ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအား အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၎တုိ႔မွာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား မႏုတ္ပယ္မီ စုစုေပါင္း အသားတင္အျမတ္ ဝင္ေငြ အေပၚ ၂၀%ျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္၊ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္က ဝင္ေငြခြန္ အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ ႐ွိပါက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႕ စာရင္းဝင္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မတိုင္မီ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ေရး (၂) ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြ အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ က်သင့္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ဒဏ္တပ္႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း တို႕မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ကေနဦး မတည္ေငြရင္းက်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံျဖင့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ပူးေပါင္း ကာတည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာ စီးပြားေရး ဘဏ္က အစုရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္္း၊ ဂ်ပန္ဖက္မွ Daiwa Institute of Research ၊ Japan Exchange Group တုိ႔က အစုရွယ္ယာ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္ေသာ First Myanmar Investment (FMI) ၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding (MTSH) ၊ Myanmar Citizens Bank (MCB) ၊ First Private Bank (FPB) တို႔မွာ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းဆုိင္ရာ ထုိ႔အမိ္န္႕ေႀကာ္ျငာစာသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဝင္ေငြႏွစ္မွ စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*