ဓနႏွင့္ MCRB ပူးေပါင္း၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေပးျမွင္႔တင္မႈ အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည္

ဓနႏွင့္ MCRB ပူးေပါင္း၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေပးျမွင္႔တင္မႈ အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည္
July 25, 2017 Fame Asian

11:53 am
ဓနႏွင့္ MCRB ပူးေပါင္း၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေပးျမွင္႔တင္မႈ အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၂၅

The Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) ႏွင္႔ The DaNa Facility တိုု႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေပးျမွင္႔တင္မႈ အစီအစဥ္(DFID)ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၂ႏွစ္ၾကာျမင့္မည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုုပါအစီအစဥ္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ဖန္တီးေပးရာတြင္္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ ျပည့္စံုမည့္ လမ္းေၾကာင္း (platform) တစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုသိရသည္။

”่စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာ MCRB ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ The DaNa Facility မွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ေပါင္းစီးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္တယ္“ ဟုု The Myanmar Centre for Responsible Business ၏ ဒါရုိက္တာ Ms. Vicky Bowman မွ ေျပာသည္။

MCRB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္သည္႔ ရလာဒ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အမ်ားသေဘာတူလက္ခံသည္႔ နားလည္မႈတစ္ရပ္ကုိ တည္ေဆာက္ေပျခင္း၊ အဆိုပါနားလည္မႈကို အေျချပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရကို အၾကံျပဳတိုက္တြန္းျခင္း (advocacy)၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မႈ အေလ႔အက်င္႔ (Responsible Business Conduct) ေကာင္းမ်ားအား သိရွိနားလည္၍ လက္ခံလာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားအသီးသီးကုိ လက္ေတြ႔က်င္႔သံုးရာတြင္ လိုအပ္သည္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား လက္ေတြ႔က်င္႔သံုးရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ထားရွိသည္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ကူညီပ့ံပိုးေပးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

“တာဝန္ခံမႈရွိသည့္၊ အားလံုးပါ၀င္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္သက္ေရာက္မႈအေပၚ DaNa Facility ႏွင္႔ MCRB တို႔က အေလးထားတာေၾကာင့္ အစိုးရက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ သိရွိနားလည္လက္ခံက်င္႔သံုးမႈ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ MCRB ႏွင္႔ အနီးကပ္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ပာု DaNa Facility မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Mr. Peter Brimble ကေျပာဆိုသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*