အူရီဒူးက တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ အေဆာက္အဦး ၁၇ လုံး ေဆာက္လုပ္မည္

အူရီဒူးက တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ အေဆာက္အဦး ၁၇ လုံး ေဆာက္လုပ္မည္
July 7, 2017 Asian Fame

12:37 pm
အူရီဒူးက တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ အေဆာက္အဦး ၁၇ လုံး ေဆာက္လုပ္မည္

Ooredoo(ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၇)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္း မတည္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ အေျခခံ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ အေဆာက္အဦး ၁၇ ခု တည္ေဆာက္ေပး သြားမည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Rene Meza ကေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသ ႀကီး ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၈ ခုတြင္ အေျခခံ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ အေဆာက္အဦ မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရ ၉ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ေပးႏုိင္မည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယင္းအေဆာက္အဦ တိုင္းတြင္ ကေလးမီးဖြားခန္း၊ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကူးစက္လြယ္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ မိုးေရ သိုေလွာင္ရန္ ေရေလွာင္ကန္တို႔အျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ႏွင့္ ေဆး သိုေလွာင္ ရန္ေနရာတုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအေဆာက္အဦး မ်ားေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးပါက အူရီဒူးျမန္မာမွ အင္တာနက္ ကြန္ရက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ လြဲေျပာင္းေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*