ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္အားခ အေပၚ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ မလို

ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္အားခ အေပၚ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ မလို
June 26, 2017 Asian Fame

2:46 pm
ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္အားခ အေပၚ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ မလို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ (၂၅)

ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ရံပံုေငြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ရံပံုေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ ႐ြက္ရာ တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မွဳျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ တည္ေဆာက္ပါက ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား အပါအဝင္ လုပ္သား ဌားရမ္းခ မ်ားအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနေတြက တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ရင္အၾကမ္းအားျဖင့္ (၂)မ်ိဳး ခဲြႏိုင္ပါတယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနက ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္တာ နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္ေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေစတာပါ၊ ဌာနက ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္တဲ့ အေပၚမွာေတာ့ လုပ္သား ဌားရမ္း ခေတြ အတြက္ ဒီအခြန္ေတြ မလိုပါဘူး၊ ကန္ထ႐ိုက္ ေပးထားရင္ေတာ့ ဒါကပုဂၢလိက အပိုင္းျဖစ္လို႔ ကန္ထ႐ိုက္ရတဲ့ ကုမၸဏီက ဒီ အခြန္ေတြ ေပးေဆာင္ရပါမယ္။”ဟု ျပည္တြင္း အခြန္ ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္မွ) ဦးစီးအရာရွိ ဦးမ်ိဳးသက္က ဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ဌာနရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္သား ဌားရမ္း တည္ေဆာက္မွဳမ်ား အေပၚ ဝင္ေငြခြန္(၂)ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅)ရာခိုင္ႏွဳန္း ကိုေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္တည္ေဆာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကန္ထ႐ိုက္ စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၼဏီ မ်ားသို႔ တဆင့္ျပန္ လည္ေပး အပ္ပါက ကုမၸဏီမ်ား မွ လုပ္သား ဌားရမ္း ေဆာင္ရြက္မွဳ မ်ား အေပၚ ပင္ရင္းမွႏႈတ္ယူ ေပးသြင္းရမည့္ ႀကိဳတင္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ မ်ားေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*