ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအား ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တုိး၍ ေဆာင္ရြက္မည္

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအား ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တုိး၍ ေဆာင္ရြက္မည္
June 26, 2017 Asian Fame

12:53 pm
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအား ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တုိး၍ ေဆာင္ရြက္မည္

(ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၆)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု၏ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အား ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တိုး ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႔ ဘဏ္အုပ္စုတို႔အၾကား သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။

လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ရန္ပုံေငြ ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳေရး ရန္ပုံေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁.၂ ဘီလီယံ အထိ ဘ႑ာေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု၏ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ IFC ႏွင့္ MIGA တို႔ က လည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္ကာ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလုံး တြင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေပၚအေျခခံကာ မူေဘာင္အား ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္က ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရရဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မူဝါဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ တယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဖြ႔ြြြံျဖိဳးတိုးတက္မႈကေန ျပည္သူတိုင္း အက်ိဳး ရရွိ ခံစားနိုင္ဖို႔ နိုင္ငံေတာ္က ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ အာဟာရ ျပည့္ဝ စြာ ရရွိေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး ျမႇင့္တင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကေန တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ဖို႔ အေထာက္ အကူျပဳမယ္ လို႔ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာ သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု၏ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအား ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ က႑ သုံးခုတြင္ တိုးတက္မႈ မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စနစ္ယႏၲရား မ်ား ထိေရာက္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီး ေပးရန္ အတြက္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑အား ျမႇင့္တင္ေရး တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းတံတား စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ပိုမို ေကာင္း မြန္ လာၾကၿပီး ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၅.၄ သန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား တစ္သိန္းခြဲခန႔္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ား ရရွိ ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းဆက္လက္ တက္ေရာက္ နိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ပံ့ပိုးသည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးႏွင့္ လူထု ဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း မ်ား ေၾကာင့္ ေဝး လံေခါင္ဖ်ား သည့္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးရွိခဲ့ၾက သည္။ ပုဂၢလိက က႑ ျမႇင့္ တင္ေရး အတြက္ IFC ႏွင့္ MIGA အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁.၅ ဘီလီယံ ပမာဏႏွင့္ ညီမၽွသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား၊ အႀကံေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕တုိင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ သြားေရာက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန တစ္ဆင့္ ၾကားသိလာ ရတာက ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြေၾကာင့္ ရလဒ္ေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ပံ့ပိုးမႈေတြက အစိုးရသစ္ နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ကိုက္ညီမႈ ရွိေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္လည္း အင္မတန္ အားတက္ ရပါ တယ္။” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ အဗၺဒူလာေရဆက္က ေျပာသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု၏ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု၏ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္အတြင္း ပထမဦးဆုံး ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*