ရန္ကုန္၏ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ငလွ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေရးရွိေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကူညီမည္

ရန္ကုန္၏ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ငလွ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေရးရွိေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကူညီမည္
June 19, 2017 Asian Fame

11:19 am
ရန္ကုန္၏ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ငလွ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေရးရွိေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကူညီမည္

192

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၉

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား ငလ်င္ဒဏ္မွ ခံနိုင္ရည္ရွိေစေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေငြေၾကးကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အပါအ၀င္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆ သန္း အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝ ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၄ သန္းခန္႔ႏွစ္စဥ္ ဆုံးရႈံးလ်က္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားက ပိုမို ထိခိုက္ ခံစားရေလ့ရွိသည္။

“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈေတြကို စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ဖို႔က အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္၊၊ သဘာဝေဘးေတြ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္တဲ့အခါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အေျခခံ လူတန္းစားေတြ အေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးၾကရသလို တစ္ဖက္မွာလည္း စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ေတြက အမ်ားဆုံးထိခိုက္ခံစားရပါတယ္၊၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြ ဆက္လက္ စည္ပင္နိုင္ဖို႔အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ၾကဳံေတြ႕နိုင္တဲ့ လူအေသအေပ်ာက္၊ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈနဲ႔ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးနစ္နာရမႈေတြ ေလ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့ဘဏ္ အေနနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးနိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆိုရာ ကမာၻ႔ ဘဏ္႐ုံး၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Abdoulaye Seck မွ ေျပာသည္။

ယခု စီမံကိန္းအား နိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အာမခံ- ရန္ပုံေငြ (SEADRIF) မွ ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း ပူးတြဲထည့္ဝင္ထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ေေဘးဒဏ္မွ ခံနိုင္ရည္ ရွိေစေရးကို ထည့္သြင္း စဥ္စား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊ ေနာင္တြင္ ၾကဳံေတြ႕လာနိုင္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ေလၽွာ့နည္းေစရန္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈစြမ္းရည္ ျမင့္တက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ေရႀကီးေရလၽွံမႈ၊ ငလ်င္စတဲ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြက်ေရာက္နိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ ယခု စီမံကိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့ ေရစီးေရလာစနစ္၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြအတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္၀တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္သြားနိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မိမိတို႔ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ရွိေအာင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္၊၊

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဆိုးရြားစြာၾကဳံေတြ႕ ခံစားခဲ့ရသည့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈ အေရးေပၚျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္း ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

HEZ
ဓါတ္ပုံ – ေမသူေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*