ျမန္မာ့စာရင္းစစ္ က႑တုိးတက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္သုံးသပ္

ျမန္မာ့စာရင္းစစ္ က႑တုိးတက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္သုံးသပ္
June 17, 2017 Asian Fame

12:33 pm
ျမန္မာ့စာရင္းစစ္ က႑တုိးတက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္သုံးသပ္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၇

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ နိုင္ငံတကာစာရင္းစံမ်ား၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားတုိးတက္လာပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားပုိမုိ ၀င္ေရာက္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာကမၻာ႔ဘဏ္၏ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Abdoulaye Seck က ေျပာသည္။

ဥပေဒ မူေဘာင္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမွာ မၿပီးေသးေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္မႈ မ်ားရွိေၾကာင္း စာရင္းႏွင့္စာရင္းစစ္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာျခင္း အေပၚ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္း နဲ႔ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းစံမ်ားဟာ နိုင္ငံတကာစံမ်ား နဲ႔ တူညီ လာတာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူေတြက ျမန္မာကုမၸဏီေတြဆီက အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ့ ဘ႑ာေရးစာရင္းရွင္းတမ္းေတြကုိ ေမၽွာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဦးတည္သြားနိုင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Abdoulaye Seck က ေျပာၾကားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းမူေဘာင္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ကို အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကဳံျပဳထားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ စာရင္းႏွင့္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ က႑တြင ဥပေဒမူေဘာင္ကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
နိုင္ငံတကာစာရင္း ႏွင့္ စာရင္းစစ္စံမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေရးပါေသာစီးပြားေရးက႑အားလုံးအတြက္ IFRS ကူးေျပာင္းမႈ အစီစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္း၊ စာရင္းပညာအတြက္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈကို အေျခခံသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာမႈအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အၾကဳံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ROSC အစီရင္ခံစာပါ အၾကဳံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤစီမံခ်က္တြင္ပါဝင္ ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မိတ္ဖက္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ မ်ားျဖင့္အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေကာ္ပိုရိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊တာဝန္ခံမႈစသည့္ နိုင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္အညီ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပး နိုင္လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔ စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးဝမ္းတင္က ေျပာသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*