အတု လုပ္မရသည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔ စတင္ ထုတ္ေပးမည္

အတု လုပ္မရသည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔ စတင္ ထုတ္ေပးမည္
June 16, 2017 Asian Fame

9:28 am
အတု လုပ္မရသည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔ စတင္ ထုတ္ေပးမည္

(ရန္ကုန္၊ဇြန္ ၁၅)

ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အတုအပျပဳလုပ္မရသည့္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပား ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားႏွင့္လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

အဆိုပါ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္အလုပ္သမား သက္ေသခံကတ္ျပားသည္ အတုအပျပဳလုပ္မႈကို ကာကြယ္နုိင္မည့္အျပင္ ေနာက္ေနာင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ နုိင္ငံကူး လက္မွတ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိပါက အခ်က္အလက္ စုထားျပီးျဖစ္ေစရန္ Bio Metric နည္း ပညာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကို လုပ္ငန္းစဥ္သစ္ကို လာမည့္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားႏွင့္ လ၀က ၀န္ၾကီးဌာန မွသိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း လက္ေဗြမွတ္တမ္း ရယူျခင္း ၊ သူငယ္အိမ္ ဓါတ္ပံု မွတ္တမ္း ရယူျခင္း (Iris Capture) ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ဓါတ္ပံုရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ထုတ္ေပး ထားေသာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပားထက္ အလုပ္သမား အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ အျပင္ အတုအပ မျပဳလုပ္နုိင္ရန္ႏွင့္ Digital ID Card ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး တို႔အတြက္ Security Feature ႏွင့္ Laminate မ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ဌာနစုႏွင့္ျမ၀တီျမိဳ႕ ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ရံုးမ်ားသာမက ထုိင္းနုိင္ငံ အတြင္းေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား မ်ားအား အေထာက္အထား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိသည့္ ထုိင္းနုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ သာမန္နုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ဌာနစိတ္ႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ CI ထုတ္ေပးေနေသာ စခန္း ၆ ခု ၌လည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၆၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ အလုပ္သမားႏွင့္လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္ကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ မ်ားအသင္း MOEAF သို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း MOEAF မွသိရသည္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဌာနစု သို႔ လည္းေကာင္း၊ ျမ၀တီျမိဳ႕ ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ရံုးသို႔ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား မ်ား ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမားသက္ေသခံ ကတ္ျပား သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ေရးသြင္း ထားေသာ “ကိုယ္ေရး အခ်က္ အလက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ပံုစံမ်ား”မ်ားကို ယူေဆာင္သြားနုိင္ေရး အတြက္ မိမိ တာ၀န္ယူ ေစလႊတ္မည့္ အလုပ္သမား မ်ားအား ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ ရြက္ေပး ရန္ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*