ေန႔စဥ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ၀ယ္ အခ်ိန္ကုန္ အက်ပ္ရိုက္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်စရာ (၁၀)ခု

ေန႔စဥ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ၀ယ္ အခ်ိန္ကုန္ အက်ပ္ရိုက္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်စရာ (၁၀)ခု
June 14, 2017 Asian Fame

5:42 pm
ေန႔စဥ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ၀ယ္ အခ်ိန္ကုန္ အက်ပ္ရိုက္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်စရာ (၁၀)ခု

lifeေန႔စဥ္ဘ၀၀ယ္္ ခ်ီတုံခ်တုံ ျဖစ္ရသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ အတြင္း ၂ႏွစ္ ၉လ ခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳ ခဲ့ရေၾကာင္း သုေတသန စစ္တမ္း တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေန႕စဥ္ဘ၀ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္ ဘာစားမည္၊ ဘာ၀တ္မည္၊ ဘာလုပ္မည္ စသျဖင့္ စဥ္းစားရန္ အက်ပ္ရိုက္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးေနရေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

စေကာ့တလန္ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုက အရြယ္ေရာက္ျပီး အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး အေယာက္ ၂၀၀၀ အား သုေတသနျပဳ ခဲ့ရာ ၁၀ ဦးမွ ၆ဦး သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈမ်ား၀ယ္ အဆိုပါ ခ်ီတုံခ်တုံ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရန္ အတြက္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ အတြင္း ၇နာရီ ၃၆ မိနစ္ခန္႔ အျပင္းအထန္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ ၾကရေၾကာင္း အ့ံအားသင့္ဖြယ္ေတြ႔ရသည္။

ေန႔စဥ္ အစာစားရန္၊ တီဗီၾကည့္ရန္ အပါအ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အငယ္စား ပ်မ္းမွ် ၁၄ ခုခန္႔တို႔ကို ခ်ီတုံခ်တုံျဖင့္ အက်ပ္္ရိုက္ကာ ဆံုးျဖတ္ေန ရၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ေသခ်ာမွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ ေတြ႔လာသည့္ အခါ “ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္”ဟုဆင္ေျခေပးတတ္ၾကသည္။

အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ေစသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားစြာ မခ်ႏိုင္ဟု ၁၀ ဦးတြင္ ၄ ဦးက ၀န္ခံေျပာၾကားေသာ္လည္း လူလတ္ပိုင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ဘက္လိုက္၍ ျပဳမိေနၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေန့စဥ္ဘ၀တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အက်ပ္ရိုက္ေစေသာ ဆံုးျဖတ္စရာ(၁၀)ခ်က္မွာ

၁။ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၂။ အျပင္ထြက္သည့္အခါ တ္စရာအ၀တ္အစားေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၃။ ညေနစာ စားရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၄။ တီဗီၾကည့္ရာတြင္ အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၅။ အားလပ္ရက္တြင္ သြားစရာေနရာေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၆။ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားစရာအမွာေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၇။ ခရီးေ၀းသြားရာတြင္ ယူေဆာင္စရာပစၥည္းေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၈။ မိမိပိုက္ဆံကို စုမလား၊သံုးမလား စဥ္စားဆုံးျဖတ္ရျခင္း
၉။ ဘာစာအုပ္ထပ္ဖတ္ရမလဲေရြးခ်ယ္ရျခင္း
၁၀။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ ယူရမလဲေရြးခ်ယ္ရျခင္း

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အရြယ္ေရာက္ျပီး အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအနက္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာေငြေရးေၾကးေရး အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ လြယ္ကူစြာ ဆံုးျဖတ္နိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ယင္းတို႔အနက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မည္သည့္ဘဏ္တြင္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံရပါမည္နည္း ဟု ေသာက မ်ားေနခ်ိန္တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က မူ ေငြစုေဆာင္းရန္ အတြက္ စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

KPZ
Ref: Dailymail

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*