ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အစုိးရက ဘာလုပ္ေပးရမလဲ

ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အစုိးရက ဘာလုပ္ေပးရမလဲ
June 14, 2017 Asian Fame

12:20 pm
ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အစုိးရက ဘာလုပ္ေပးရမလဲ

bus

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၄

ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အစိုးရက မလိုလားအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားကုိ ပို၍လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၊ Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI)ႏွင့္ ဟန္းဆိုင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (HSF)တို႕သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၁၃ မွ ၁၄ ရက္ေန႕အထိ ပူးတြဲက်င္းပခဲ႕သည္။

တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ လက္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားေနရာသစ္၊ ခရီးစဥ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးခန္႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည့္ ခရီးသြားေဒသသစ္မ်ားတြင္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသႏွင့္ လမ္ပိကြ်န္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဓႏုေဒသတြင္ ခရီးၾကမ္းလမ္းေလ်ာက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းအနီးရွိ ငရုတ္ေကာင္း၊ ဂြ ခရီးစဥ္မ်ား၊ မက်ည္းကန္ရြာႏွင့္ ကန္ပက္လက္ေဒသတို႕တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းတို႕ ပါဝင္ၾကသည္။

MCRB ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဗစ္ကီဘီမန္က “ရပ္ရြာအေျချပဳသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိဖို႕လိုတယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းသစ္ စတင္ႏိုင္ဖုိ႕အတြက္ အလြန္ကို အကူအညီရတယ္၊ သို႕ေသာ္ အရွည္တည္တံ႕ဆံုးျဖစ္တဲ႕ ရပ္ရြာအေျချပဳတဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ေဒသမွာရွိတဲ႕ စြန္႕ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ လုပ္ကိုင္တဲ႕ စီမံကိန္းေတြသာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိေစလိုပါတယ္။ ေဒသမွာရွိတဲ႕ စြန္႕ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားဆိုတာက ေဒသအစားအေသာက္ ထြက္ကုန္းမ်ားႏွင့္ အနီးအနားမွာရွိတဲ႕ ခရီးသြားဖြ႕ံၿဖိဳးရာေဒသအတြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊ သို႕မဟုတ္ စားေသာက္ဆိုင္ အေသးေလး ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ တည္းခိုခန္း သို႕မဟုတ္ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ေတြေပးမယ့္ ခရီးစဥ္မ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနသူေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဆိုပါ စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အစိုးရက မလိုလားအပ္တဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာမွ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားအပါအဝင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ၿပီး၊ ၄င္းတို႕အတြက္ ပို၍လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးႀကီးထြားလာမႈကို အားေပးဖို႕ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႕သည့္ ပထမအႀကိမ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြး ခဲ႕ၾကသည့္ ၿမိဳင္၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ ပအို႕ေဒသ၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီိျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ လင္းပိုင္ၾကည့္ ႏိုင္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ ဆုတံဆိပ္မ်ားကိုပင္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား အပါအဝင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ တိုးပြားလာၿပီး ဝင္ေငြတိုးလာေသာ္ျငား ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြား ေဒသမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ခရီးသြားေဒသႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းကို ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရဆဲျဖစ္သည္။

အားလံုၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အျခားအခက္အခဲမ်ားမွာ လက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ အလား အလားမ်ားကို ၾကာဆင္းေစသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ညအိပ္လက္ခံမႈအေပၚရွိေနေသးသည့္ ကန္႕သက္ခ်က္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လူ႕အရင္းအျမစ္ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္အရာ၊ ၄င္းတို႕ ေနထိုင္ပံုတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္ အသိဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း MCRB မွသိရသည္။

ဟန္းဆိုင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (HSF)၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Achim Munz ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳတဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု ပို၍မ်ားျပားလာတယ္။ အေၾကာင္းက ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္တယ္၊ ဝင္ေငြတိုးပြား လာေစမယ့္ အရင္းအျမစ္အသစ္ေတြ ျဖစ္ထြန္းလာေစမယ္၊ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းေရႊ႕မွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ႕ ဖိအားေတြကိုလည္း က်ဆင္းလာေစမယ္ ဆိုတာ လူထုက သိလာၾကတယ္။ ေဒသခံလူထုေတြက သူတို႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ႕ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ေဒသမွာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ႕ အခ်က္ကို ပို၍ ေမးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါ႕အျပင္ ၄င္းတို႕အမ်ားစု ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ေလ်ာက္ထားႏိုင္တဲ႕ အခ်က္ေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိထားျခင္းမရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။ မရွင္းလင္း၊ မေသခ်ာမႈေတြနဲ႕ မလိုအပ္ပဲ တင္းက်ပ္မႈေတြ ရွိေနေသးတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့ ရပ္ရြာအေျချပဳတဲ႕ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ သူတို႕ေတြ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ သင့္သလဲ။ အစိုးရကေကာ သူတို႕ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္မလဲ၊ အစိုးရ ဘယ္အဆင့္ကေန ပါဝင္ပတ္သက္သင့္သလဲ။ ဒီေန႕ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြအားလံုးက ဒီေမးခြန္းေတြအေပၚမွာ အဓိကထားတယ္။ ဒါမွသာ ရပ္ရြာလူထုေတြအေနနဲ႕ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက အက်ိဳးအျမတ္ကို ပိုၿပီး ခံစားရရွိမွာ ျဖစ္တယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*