ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမ်ား က်င့္ဝတ္ လုိက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေတာ့မည္

ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမ်ား က်င့္ဝတ္ လုိက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေတာ့မည္
May 31, 2017 Asian Fame

3:23 pm
ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမ်ား က်င့္ဝတ္ လုိက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေတာ့မည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉

ျပည္ပသို႔ လုပ္သားပို႔ေဆာင္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား က်င့္ဝတ္ လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးျခင္းကုိ ဇူလိုင္လမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျပည္ပသို႔ လုပ္သားပို႕ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္ (Code of Conduct) ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား စစ္ေဆးမည့္ ”က်င့္ဝတ္ လိုက္နာျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆး ေရးေကာ္မတီ CCMC ” ကိုဇူလုိင္ လ ၂၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းကာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF )မွ သိရသည္။

CCMC ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦး၊ COC လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ႏွင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ပါ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကို MOEAF က က်ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

CCMC သည္ေအဂ်င္စီမ်ား ျပည္ပသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်င့္ဝတ္လိုက္နာျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္၊ က်င့္ဝတ္ အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာေအဂ်င္စီမ်ား၏ က်င့္ ဝတ္လိုက္နာျခင္းဆိုင္ရာ စိစစ္ အကဲျဖတ္၊ အေထာက္အထားမ်ား လက္ခံရန္ႏွင့္ အမွတ္ေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ကို လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တိုင္ၾကားေရးယႏၲရားမ်ားသို႔ လႊဲ ေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ား၏ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေကာ္မတီစတင္ အသက္ဝင္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ေအဂ်င္ စီ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ထုတ္ ျပန္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္ပအလုပ္အ ကုိင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ ၂၆၂ ခု ရွိသည့္အနက္ က်င့္ဝတ္ လိုက္နာ ရန္ ေအဂ်င္စီ ၉၃ ခုက ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ တြင္ ေအဂ်င္စီ ၂၁ ခုက ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*