သစ္ေတာစုိက္ခင္း စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္

သစ္ေတာစုိက္ခင္း စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္
May 31, 2017 Asian Fame

1:41 pm
သစ္ေတာစုိက္ခင္း စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၃ဝ

တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားလာသည့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းတည္ေထာင္မည့္ စီမံကိန္း ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ ၅ ႏွစ္ စီခြဲ၍ ၁ဝ စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းကာ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးၿပီး အရည္အေသြးက်ဆင္းေနသည့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဓမၼတာမ်ိဳးဆက္၍ ျပန္လည္တည္ေထာင္ရာတြင္ ပထမငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သစ္ေတာစုိက္ ခင္းဧက ၂ သိန္းနီးပါးႏွင့္ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစုိက္ခင္းအေနျဖင့္ ဧက ၂ သိန္းပါး တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ယင္း ပထမငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ စီးပြားေရးစုိက္ခင္း၊ ဒီေရေတာစုိက္ခင္း၊ ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူ ေဒသအစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကုိ ပါ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဒုတိယ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ တည္ေထာင္စုိက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေတာ က်န္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအေနျဖင့္ ၁ဝ ႏွစ္စီမံကိန္း ကာလအတြင္း ဧကငါးသိန္းေက်ာ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာ မ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးစီမံ ကိန္း(၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၆ -၂ဝ၂၇ အထိ)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းအရ ခ႐ိုင္ ၈၁ ခု တြင္သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးသြား ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာအ တန္းအစား က်ဆင္းသြားေသာေန ရာမ်ား၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာသစ္ေတာ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းစနစ္မ်ား ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈအျပင္ စားက်က္ေျမခ်ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ေရႊ႕ ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားက ထင္းခုတ္ယူျခင္းအပါအဝင္ ဆည္ ေရျမဳပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာ ဖံုးလႊမ္းမႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာ ေၾကာင္း သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကုစားလ်က္ရွိရာတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက သစ္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဲခူး႐ိုးမေဒသအား ၁ဝ ႏွစ္တာကာ လ သစ္ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းမွ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ႏွစ္ စဥ္ေတာထြက္ ပမာဏသတ္မွတ္ ခ်က္ ေဘာင္အတြင္း ေလွ်ာ႔ခ်ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံထားသည္။ Global Forest Resources Assessments 2015 Desk Reference တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပမာဏ ဟက္တာ ၃၇၂၃၈၈ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ပ်မ္းမွ် ဝ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ စဥ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပမာဏဟက္တာ ၅၄၆ဝဝဝ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံဧရိ ယာ၏ ပ်မ္းမွ် ၁ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*