အခင္အမင္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

အခင္အမင္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
May 24, 2017 Asian Fame

2:22 pm
အခင္အမင္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုတိုးတက္ကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကသူမ်ားကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး စိတ္ရွည္သည္းခံၾကဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရးေရွး႐ႈကာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုသည္။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳ သင့္သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားစြာေပၚအေျခခံေသာ အယူအဆ ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔၏အယူအဆမွာ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရၾကား ျဖစ္ေပၚေသာပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ Intervention ေခၚ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရး၊ Negotiation ေခၚ ႏွစ္ဖက္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစု၊ နယ္ေျမေဒသ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေနာက္ခံတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အထက္ပါေစ့စပ္ၾကားဝင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္၊ Reconciliation Process ေခၚ ႏွစ္ဖက္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ပင္္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရတတ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္သည္ အေၾကာင္းအရာ ေနာက္ခံစံုသည္၊ ကာလလည္းရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ စိတ္ရွည္ဖို႔လိုသည္၊ အခ်ိန္ယူဖို႔လိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု၏အႀကိဳအျဖစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးတြင္ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကို ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္တင္သြင္းၿပီး ညီလာခံတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အားလံုး ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ ၁ဝ ခ်က္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သံုးမႈ၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုမူ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးရမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တင္သြင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထိုသို႔သေဘာတူညီ တင္သြင္းမည့္အထဲတြင္ ‘တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း’ ႏွင့္ ‘ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္’ ဟူေသာအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္သည္ စိတ္ဝင္စားဖို႔အထူးေကာင္းသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲၾကရာတြင္ Supreme Law of The Land ဟုေခၚအပ္ ေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေရး ဆြဲရမည္ျဖစ္ရာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါရဲ႕ လား၊ အကယ္၍အဆင္သင့္မျဖစ္ဟုဆိုလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအရင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ေရးဆြဲၾကပါမည္လား၊ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားက မည္သို႔နည္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ပါမည္နည္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၾကရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံၾကပါမည္နည္း စသည္ စသည္ျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေမးခြန္းမ်ားစြာ အဆင့္မ်ားစြာရွိေနသည္။

အလားတူပင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လာၾကသူမ်ား၊ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ အပစ္ရပ္ဖို႔ပင္ ခက္ၾကသူတို႔အား မည္သို႔တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းဖြဲ႕စည္းၾကမည္နည္း။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လက္နက္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို သာမန္အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး မည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

အမွန္တကယ္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အခါတြင္လည္း အေတာ္ပင္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အခ်ိန္ ယူကာ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္သေဘာရွိရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ၾကၿပီး ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားထုတ္ယူကာ အခင္အမင္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လိုသည္။ ပဋိပကၡကို ဦးတည္သြားမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ပါဝင္သူအားလံုးက ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*