ကြမ္းယာ၊ ကြမ္းစားေဆးႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ

ကြမ္းယာ၊ ကြမ္းစားေဆးႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ
May 18, 2017 Asian Fame

3:26 pm
ကြမ္းယာ၊ ကြမ္းစားေဆးႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ

Betel

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကြမ္းယာစားသံုးသူ

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဆးရြက္ႀကီးပါသည့္ ကြမ္းစားသံုးသူႏႈန္းအျမင့္ ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသား ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေဆးရြက္ႀကီးပါသည့္ ကြမ္းစြဲေနေၾကာင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး ပါဝင္သည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထမေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ နီေပါစသည့္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္း မွာ ပုိမုိျမင့္မားေနေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြင္လည္း စားသံုးမႈႏႈန္းမ်ားလာေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီး ပါဝင္သည့္ ကြမ္းစားသံုးသူႏႈန္းမွာ ၈၃ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထံုးျဖဴ သီးသန္႔ ပါဝင္သည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံထုတ္ ေဆးေပါင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ကြမ္းစားသံုးႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိေၾကာင္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေၾကညာခ်က္စာတမ္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္း ယာစားျခင္း၊ ကြမ္းႏွင့္ ေဆးရြက္ ႀကီးငံုျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ခြၽန္ထက္ေသာသြားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိေနျခင္း၊ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ ဗီတာမင္ေအႏွင့္စီ ခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ ဟုဆုိသည္။ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း မ်ားမွာမူ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းယာစားျခင္း၊ ကြမ္းႏွင့္ ေဆး ရြက္ႀကီးငံုျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ကြမ္းစားသံုးျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကြမ္းတစ္မ်ဳိးတည္း စားသံုးသူ ၁ဝဝ တြင္ ၃၄ ဦးႏႈန္းျဖင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံးသုံးစြဲ သူ ၁ဝဝ တြင္ ၂၂ ဦးႏႈန္း၊ ေဆးလိပ္တစ္မ်ဳိးတည္းသုံးစြဲသူ ၁ဝဝ တြင္ ၁၉ ဦးႏႈန္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကြမ္းယာစားသံုးမႈ ေရွးယခင္ကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း …

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြမ္းစားျခင္း ဓေလ့ကုိ ေရွးယခင္ကပင္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ကြမ္းယာကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာစားသံုးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွးယခင္က
ကြမ္းယာစားသံုးသည္ဆုိရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ကာလကဲ့သုိ႔ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ ကြမ္းစားေဆးမ်ားျဖင့္ စားသံုးျခင္း မဟုတ္ေပ။

ယေန႔ေခတ္တြင္ စားသံုးၾကေသာ ကြမ္းယာမ်ားထဲတြင္ ေနရာအစံုမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကြမ္းစားေဆးအ မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္းၿပီး စားသံုးေန ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ကြမ္းစားေဆးမ်ားမွာလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးရြက္ ႀကီးကုိ ခံတြင္းထဲထည့္ငံုျခင္း၊ တ ျခားကြမ္းစားေဆးတခုခု ပါးစပ္ထဲငံုေသာ အေလ့အထမ်ားမွာလည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိ ေသာ အမူအက်င့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာဝန္မ်ား ကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စားသံုးသူမ်ားမွာ ကြမ္းအတြင္းပါဝင္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ အျခားေသာ ကြမ္းစားေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သတိျပဳမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ကြမ္းစားသံုးမႈေလ်ာ့က်ေရးကုိ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ေနၿပီလား

ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းအလိုက္ ကြမ္းတမ်ဳိးတည္း စားသံုးသူမႈေၾကာင့္ျဖစ္ ပြားရျခင္းသည္ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ဆုိထားရာ ေဆးလိပ္တစ္မိ်ဳးတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ၂ ဆ နီးပါးမ်ား မ်ားျပားေန သည့္ ကြမ္းစားသံုးျခင္းကုိ မည္ကဲ့ သုိ႔ ၾကပ္မတ္ေနသည္၊ ထိန္း ေက်ာင္းေနသည္ကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အခြန္အေကာက္ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒႏွင့္ အထူးကုန္စည္ ခြန္ဥပေဒတုိ႔တြင္ အရက္၊ ေဆး လိပ္၊ စီးကရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ကုန္မ်ား ေသာက္သံုးမႈ ေလ်ာ့က် ေစေရးကုိရည္ရြယ္ၿပီး အထူးကုန္ စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အစဥ္တစုိက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ႏွစ္ စဥ္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုးျမႇႇင့္ ေကာက္ ခံျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ျဖင့္ ထိန္း ေၾကာင္းၾကပ္မတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကြမ္းစားေဆး မ်ားမွာ ေပါေပါေလာေလာႏွင့္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ကြမ္းယာမ်ားသည္လည္း ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

က်န္းမာေရး သတိေပး႐ုပ္ပံု စာတမ္းမ်ား ထည့္သြင္းေစျခင္း

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအသိသတိေပး႐ုပ္ပံု စာတမ္းမ်ားကပ္ ျခင္းကုိလည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေရာင္းခ်ေစခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြမ္းယာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသည့္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္ ျဖစ္ေသာ ကြမ္းစားေဆးဘူးမ်ား ေပၚတြင္ ပါရွိသည့္ က်န္းမာေရး သတိေပး႐ုပ္ပံုစာတမ္းသည္ လက္ ေတြ႔စားသံုးေနသည့္ ေနာက္ဆံုးကြမ္းစားသံုးသူထံသုိ႔ မေရာက္ရွိဘဲ ကြမ္းယာသည္၏ ဗန္းထဲတြင္သာ ျမဳပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ကြမ္းယာတြင္း ကြမ္းစားေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္သြင္းစားသံုးျခင္း၏ က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္လာရၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္မူ ကြမ္းစားသံုးမႈ ကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရပါသည္။

ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းအေရးယူမႈ

စီမံခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိ ေရာက္စြာပညာေပးျခင္း၊ စဥ္ဆက္ မျပတ္ပညာေပးျခင္း၊ စားသံုးသူ မ်ားအၾကား က်န္းမာေရးအသိ ထိ ထိမိမိ ေရာက္ရွိေစျခင္းတုိ႔တြင္မူ အလြန္အားနည္းလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အေရးယူမႈျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသည္ကုိကား မေတြ႕ ရွိရေသးေပ။ ကြမ္းစားလွ်င္ မ ေကာင္းေၾကာင္းသာ ေျပာၾက၊ ေရး ၾကသည္။ မည္သူကမွ် ကြမ္းစား သူမ်ား၊ ကြမ္းေရာင္းသူမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီၿပီး ကြမ္းျဖတ္ရန္၊ အျခားအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အေရးတယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ျခင္းလည္း မရွိေခ်။

အေလးထား အေရးတယူ တံုံ႔ျပန္သင့္

ကြမ္းစားျခင္း အထူးသျဖင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ကြမ္းစားေဆးမ်ားျဖင့္ ကြမ္းစားျခင္းသည္ အထူးပင္ အႏၱ ရယ္ရွိေၾကာင္းကုိ က်န္းမာေရးစစ္ တမ္းမ်ားအရ သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ က်န္းမာေရးအခန္းက႑အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစမည့္ အဆုိပါ ကြမ္းစားျခင္းကုိ အထူးပင္ အေလးထားကာ ၾကပ္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းသင့္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သကဲ့သုိ႔ ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကြမ္းစားေဆးမ်ားႏွင့္ ကြမ္းစားျခင္းကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေပ သည္။ ကြမ္းစားျခင္း၏ အႏၱရာယ္ ကုိ ျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္၊ သိရွိလာေအာင္ ပညာေပးေရးအစီ အစဥ္မ်ားကုိ တိတိက်က် ခ်မွတ္ ေရးဆဲြၿပီး ပညာေပးျခင္းတိ႔ုကုိလုပ္ ေဆာင္ရင္း ကြမ္းစြဲေနသူမ်ားကုိ ကြမ္းျဖတ္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားသိရွိေအာင္ အကူအညီေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္ ေသာက္သံုးမႈအား စဲြလမ္းေနသူမ်ားအတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ကူညီေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ေစမႈအ ေၾကာင္းအရင္းတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွ ဦး ေဆာင္ေနသည့္ ကြမ္းစားျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လွ်င္ ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ေနသည့္ႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အခန္းက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပရပါသည္။

ေမၿဖိဳးခင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*