၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အႀကိမ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီး အက်ပ္အတည္းၾကား က ထြက္ႏုိင္ပါ့မလား . . .

၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အႀကိမ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီး အက်ပ္အတည္းၾကား က ထြက္ႏုိင္ပါ့မလား . . .
May 16, 2017 Asian Fame

4:42 pm
၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အႀကိမ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီး အက်ပ္အတည္းၾကား က ထြက္ႏုိင္ပါ့မလား . . .

Popular-ChoicePopular Choice ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္ အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ား အနက္  အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ အေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ား သံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာ နယူးစ္၏ စာဖတ္ ပရိသတ္တို႔ အတြက္ ရင္းႏွီး ရ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈ တို႔ကို သိမ္းဆည္း မွတ္ တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံ ‘၂၁ရာစု ပင္လံု’ ဒုတိယအ ႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပဖို႔ ရက္ ပိုင္း အလိုတြင္ျဖစ္သည္။ အတိအ က်ဆိုရလွ်င္ ၁၄ ရက္သာ လိုေတာ့ သည္။ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္ မွတ္ မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ား ပါ ဝင္လက္မွတ္ထိုးကာ ‘၂၁ ရာစုပင္ လံု’ ဒုတိယ အႀကိမ္ကို တက္ေရာက္ မည့္အေရး ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲမွာပင္ KIA၊ SSPP စသည့္ UNFC  ၏ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕မ်ားက ‘ဝ’ အ ဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ NCA စာခ်ဳပ္ကို ေသြဖည္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပံုစံ သစ္ျဖင့္သြားမည္ ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ ကို ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ‘ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြး ခ်ယ္ရမည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ’ UNFC ညီလာခံကို ခိုင္ လံုသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မရွိဘဲ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္း လိုက္သည္။ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ အစိုးရက NCA လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြား မည္ဟု ေၾကညာသည္။ UNFC မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားေသာ ကခ်င္အဖြဲ႕ KIO ႏုတ္ထြက္လိုက္ သည္။ WNO’ဝ’အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏုတ္ ထြက္ျပန္သည္။ SSPP  (ရွမ္း ေျမာက္) အဖြဲ႕လည္း ႏုတ္ထြက္ သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနေသာ္ လည္း SSPP မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုင္းထူး ကမူ ႏုတ္မထြက္ေၾကာင္း မီဒီယာ ကို ျငင္းဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိက်သည့္ အေျဖကား SSPP အ ဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးၿပီး မွသာထြက္ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမူ NCA  စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ မထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ား စုစည္းထားသည့္ UNFC  ၏ အေျခအေနမွာ အစိတ္စိတ္အ မႊာမႊာ မကြဲ႐ုံတစ္မယ္သာ က်န္ရွိ ေတာ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား စုေပါင္း၍ အစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေဆြး ေႏြးရန္ UNFC ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ UNFC က NCCT  ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း ၍ NCA စာခ်ဳပ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးခ်ိန္တြင္မူ UNFC မွ KNU, CNF, PNLO စသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ႏုတ္ ထြက္၍ NCA ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ ယင္းကာလက   NCA  စာခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႕အားလံုးပါဝင္ လက္ မွတ္ မေရးထိုးခဲ့ျခင္းမွာ အားလံုးပါ ဝင္ေရးမူ (ALL Inclusive)  ကိစၥ ညိႇႏႈိင္း မရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ လက္မွတ္မထိုး ရေသးေသာ က်န္အဖြဲ႕မ်ား သာစု စည္းက်န္ရွိသည့္ UNFC ႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရတို႔ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  UNFC  က NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ ထပ္တိုး ၈ ခ်က္ ေတာင္းဆို ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျပန္သည္။  ယင္းသို႔ ညွိႏႈိင္းေနစဥ္ ကာလအတြင္း မွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းေျမာက္ေဒသ၊ ကိုးကန္႔ ေဒသ စသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ အရွိန္ ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ UWSA  ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ခမ္းတြင္ NCA လက္မွတ္ မထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစည္းအေဝးကို က်င္းပ၍ NCA  စာခ်ဳပ္ကို ပစ္ပယ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္   ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္မ်ဥ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ UWSA  ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီသစ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးဆက္မည့္ အစု အဖြဲ႕တြင္ UWSA ၊ မုိင္းလား NDAA၊ ကခ်င္ KIA၊ တအာင္းပ ေလာင္ TNLA၊ ရခိုင္ AA၊ ကိုး ကန္႔ MNDAA၊ ရွမ္းေျမာက္အဖြဲ႕ SSPP၊ ‘ဝ’ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WNO တို႔ရွိ ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္သည္ ယခု ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလရွိခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကာလ အတြင္း အႀကီးမားဆံုး ေဝဖန္ခံရမႈတြင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အ လြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား နည္း ပါးလြန္းသည့္ ကိစၥသည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဝဖန္မႈမ်ား ညံခဲ့ ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္ထိ အ လြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈ မ်ားအား နည္းေနလ်က္ ရွိေသးသည္။ အ ဆင္မေျပမႈ အက်ပ္အတည္းႀကံဳမွ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္လည္း အစိုးရ၏ ပံုေသအက်င့္ တစ္ခုလို ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းက ယေန႔ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ား ၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္အ ျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။

ယခင္က အစိုးရဘက္မွ ရင္ ဆိုင္ရသည့္ အေနအထားတြင္ UNFC က အဓိက ပင္မျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုသည့္ ‘ဝ’ ႏွင့္ ၄င္း ၾသဇာ သက္ေရာက္သည့္ မိုင္း လားအဖြဲ႕ကို အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုအ ျဖစ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး  တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္ရွိ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕(TNLA, AA, MNDAA) တို႔ကိုမူ ၾကားထဲ တြင္ မလူးသာမလြန္႔သာ အေနအ ထားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ ယခုတြင္မူအသီးသီး ႏုတ္ ထြက္မႈမ်ားျဖင့္ UNFC  မွာ အား ေပ်ာ့ခဲ့ၿပီး  ‘ဝ’ အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္သြားမည့္ အစုအဖြဲ႕ကို အစိုးရ အေနျဖင့္ အဓိက ရင္ဆိုင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

‘ဝ’ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ သည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအ တြင္း သီးသန္႔ရပ္တည္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံ ေရး အေျခအေနအရ ယခုမွသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဝင္ပါ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕မ်ား သြားေရာက္ စုပံုေနသည့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႕၏ လမ္း ေၾကာင္းအတိုင္း NCA စာခ်ဳပ္မ ဟုတ္ေသာ အျခား နည္းလမ္းသစ္ ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည္ လား၊ NCA စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရးဆြဲရန္ ညိႇႏႈိင္းမည္လား၊ က်န္ရွိသည့္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ NCA ထပ္တိုး ၈ခ်က္ကို ညိႇ ႏႈိင္းကာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို  ဆက္ သြားမည္လား စသျဖင့္ နည္းလမ္း တစ္ခုကိုျဖင့္ မလြဲမေသြ  ေရြးခ်ယ္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆင့္မ်ား မေရာက္မီ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး တစ္ရပ္မွာ ‘ဝ’ အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေကာ္မတီသစ္ ကို အစိုးရအ ေနျဖင့္ လက္ခံ ႀကိဳဆို၍ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး စားပြဲဝိုင္းေပၚ တက္မည္လား ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကေရာ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအေပၚ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပး ပါ့ မည္လား။ ေန႔စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေန သည့္ ေရဒီယို ခ်န္နယ္မ်ားတြင္ လႊင့္ တင္ေနက် တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒ ၆ ခ်က္အရမူ NCA ကို ပစ္ပယ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ လ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကလည္း ယင္းကို အတိအ လင္း ဆိုထားသည္။

တစ္ဖက္တြင္ လည္း အစိုးရ နည္းတူ အခက္အခဲ အက်ပ္အ တည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ရွိေသးသည္။ UNFC  တြင္ မြန္ျပည္သစ္ NMSP ၊ ကရင္နီ KNPP၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ ANC၊ လားဟူ LDU  စသည့္ ၄ ဖြဲ႕က်န္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေလးဖြဲ႕မွာ NCA စာခ်ဳပ္အတိုင္း ထပ္တိုးေတာင္းဆိုထားသည့္ ၈ ခ်က္ကိုညိႇႏႈိင္းၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီ လာခံ တက္ေရာက္မည့္လမ္းႏွင့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႕ဦးေဆာင္မႈ ေနာက္လိုက္ ၍  NCA  စာခ်ဳပ္ ကို ပစ္ပယ္မည့္ လမ္းဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မည္ သည့္လမ္း ေရြးမည္နည္း၊ ဗ်ာမ်ား သည့္ကာလ ျဖစ္လ်က္ရွိမည္ ျဖစ္ သည္။

NMSP အဖြဲ႕တည္ရွိရာေနရာ သည္ NCA  စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရး ထိုးထားေသာ ကရင္ KNU, DKBA, နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF  စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ၄င္း တို႔အတြက္ အဘက္ဘက္မွ စစ္ ေရး၊ စီးပြားေရးအရ ေဘးက်ပ္ နံ က်ပ္ အေနအထားတြင္ တည္ရွိေန သည္။ KNPP ကမူ NMSP  ေလာက္ ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေန တြင္ မရွိေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ၄င္းလည္း အက်ပ္အတည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ ANC ႏွင့္ LDU မွာလည္း အဖြဲ႕ငယ္မ်ား သာျဖစ္ သည့္အတြက္ မီွခိုစရာ အဖြဲ႔ႀကီးႀကီး တစ္ဖြဲ႕ေနာက္ကို လိုက္မည္လား၊ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုး၍ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ၂၁  ရာစုပင္ လံု ဒုတိယအႀကိမ္ကို တက္မည္ လားဟူသည္မွာ စဥ္းစားစရာရွိေန သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ေျမ အေနအ ထား တည္ရွိမႈအရ ယင္းေလးဖြဲ႕ မွာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုး ၍ မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေနအထား တြင္ တည္ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္ တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားၾကား ႏုိင္ငံေရး သိကၡာထိခိုက္ မည့္အေနအထားကို ေရွာင္ၾကဥ္ လိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္း တို႔အတြက္ စဥ္းစားရ က်ပ္သည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အင္အား ေလ်ာ့က်သြားသည့္ UNFC  အေနျဖင့္ အဆိုပါအက်ပ္ အတည္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိကို  ၂၁ ပင္လံု မက်င္းပမီ လာ မည့္ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း ျပဳ လုပ္မည့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက အၿပီးသတ္ အေျဖထုတ္ေပး လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ရသည္။

မၾကာမီ ရက္ပိုင္း အတြင္း ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ကို က်င္း ပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္မ တိုင္ခင္က က်င္းပရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို အေျခအေနတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္  သႀကၤန္ အၿပီး ေမ ၂၄ ရက္ေန႔ကို ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ေမ ၂၄ ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ညီလာခံ က်င္းပရန္မွာ အဘက္ ဘက္က သံုးသပ္လွ်င္ အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝသည့္၊ အမ်ားစု ေမွ်ာ္လင့္ သည့္ ညီလာခံျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အ ေနအထားတြင္မရွိေသး။

ရွမ္းတို႔ ေတာင္းဆို ထားသည့္ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ ညိႇ ႏႈိင္းမရေသး။ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသးသည္။ ညီလာခံကို ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္းရန္မွာ လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေန ျပည္ေတာ္၌မူ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပႏုိင္ေရး အတြက္ အစိုးရက အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ပင္ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကမူ ”၂၁ ပင္လံု ဒုတိယ အႀကိမ္ မတိုင္ခင္ UWSA နဲ႔ သြားေတြ႕ဖို႔ကိစၥ မျဖစ္ ေျမာက္ပါ ဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*