ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း သူရ ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ တင္မည္

ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း သူရ ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ တင္မည္
May 16, 2017 Asian Fame

4:56 pm
ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း သူရ ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ တင္မည္

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၈)

သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ သည္ ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ထြန္းက ”အၾကမ္းဖ်င္္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔  ၿမဳိ႕ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္တာေတြ ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ဒီဥပေဒကုိ ေရးဆြဲတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ထုိဥပေဒကုိ ေရးဆြဲရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ မ်က္ႏွာအား ၾကည့္ၿပီးဆြဲျခင္းျဖစ္ ကာ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ  ေကာ္မရွင္ကို မခိုင္းေစခဲ့ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ျပင္ပတြင္မူ ယင္းဥပေဒၾကမ္း သည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ဆြဲထုတ္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းဟု သတင္း မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထြက္ေနသည္။

ယင္းအေပၚ ေရးဆြဲမႈထဲ ပါသည့္ ေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕ဝင္က မဟုတ္ဟု ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

”လုံးဝမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါ ေတြက မွားေနတယ္။ မေရာက္ ပါဘူး” ဟု ဦးျမင့္ထြန္းကဆုိသည္။

၄င္းက  အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ မူလအတိုင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ တြင္  ဆက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားလက္ေအာက္ တြင္ ရွိေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိလည္း ၄င္းက ထပ္ မံဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္း ထဲတြင္  ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ကို တာဝန္ခံရမည္ ဟု ပါရွိသည္။

ထုိဥပေဒၾကမ္းကုိ ေကာ္မရွင္က ယခုလအတြင္း ျပန္လည္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္  ေဆြးေႏြးႏုိင္ ရန္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားမွာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) သည္ ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး (ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕)၊ ၿမဳိ႕နယ္ဥပေဒ အရာရွိ (ၿမဳိ႕နယ္ဥပေဒ႐ုံး)၊ ၿမဳိ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး (စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန)၊ ၿမဳိ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး (လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာန) တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု အဆုိပါ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ရပ္ရြာေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊  ေလာင္းကစား ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ေလာင္းကစားအိမ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးရန္ ဝရမ္းထုတ္ေပးျခင္း၊ မိမိအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ဦးေရွ႕၌ ျဖစ္ပြားေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ဖမ္း ဆီးေစရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးေစရန္ ခြင့္ ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ကုိလည္း တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အျဖစ္ ေရးဆြဲထား သည္။

စုိင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*