ေမယု ေတာင္တန္းအား ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ေမယု ေတာင္တန္းအား ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္
May 16, 2017 Asian Fame

4:50 pm
ေမယု ေတာင္တန္းအား ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၈)

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေမယု ေတာင္တန္းကုိ ဆင္ေဘးမ့ဲေတာ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအ စုိးရသုိ႔ စာတင္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရး၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္း ေတာဆင္ ႐ိုင္းမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ က်က္ စားသြားလာႏုိင္ေရး အတြက္ ဆင္ ေဘးမဲ့ေတာ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထား႐ွိႏုိင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အ တြင္းမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ စာတင္ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန ကေန ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႕ပဲ လုိပါေတာ့ တယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

ေမယု ေတာင္တန္းႀကီးကုိ ေဘး မ့ဲေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ပါက ေဘးမ့ဲေတာ အတြင္း က်က္စားေနေသာ တိရစၧာန္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ပင္မ်ားကုိပါ ထိန္း သိမ္းရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္႐ွိသည့္ ဇီဝ မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အားလည္း ထိန္း သိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္း သြားလာ လႈပ္႐ွားေနၾကသည့္ ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ားအား ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ တခ်ိဳ႕ ဆင္႐ိုင္း မ်ားမွာ က်က္စားရန္ ေန ရာမ႐ွိျခင္း၊ လူေန ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား သို႔ ဝင္ေရာက္ အစာ႐ွာစားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။

ဆင္မ်ား ေတာေျပာင္း က်က္ စားလာျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ မ်ားမွာလည္း ဆင္မ်ား၏ အႏၱ ရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာရသည့္ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္႐ွိ လာႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရကေျပာသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ အျဖစ္ ရခုိင္ ႐ိုးမတစ္ခုသာ ရွိၿပီး အဆိုပါ ေဘး မ့ဲေတာတြင္ ႏုိ႔တုိက္ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၄ဝ၊ ကုန္းေနေရေန တြားသြား သတၱဝါမ်ိဳး စိတ္ ၆ဝ၊ လိပ္ျပာ မ်ိဳးစိတ္ ၂ဝ၊ ေရခ်ိဳ ငါးမ်ိဳးစိတ္ ၄ဝ၊ အင္းဆက္ မ်ိဳးစိတ္ ၁၂ မ်ိဳးတုိ႔ ေနထုိင္ က်က္စားသည္။ အဆုိပါ ေမယုေတာင္တန္းအား ဆင္ေဘး မ့ဲေတာ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးပါက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဘးမ့ဲေတာ ႏွစ္ခုရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေမယုေတာင္ တန္း ေဘးမ့ဲေတာသည္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္ က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ ဆင္ေကာင္ေရ အမ်ားဆုံးပုိင္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပုံ တင္ထားသည့္ စာရင္းမ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဌာနပုိင္ဆင္မ်ား အပါအဝင္ အိမ္ေမြးဆင္ စုစုေပါင္း ၄၈ဝဝ ခန္ ့ႏွင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမ မ်ားအတြင္း ေတာ ဆင္႐ုိင္းေကာင္ေရ ၂ဝဝဝ ခန္႕ ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*