လြယ္သလား ခက္သလား ရန္ကုန္ေက်ာင္းကား

လြယ္သလား ခက္သလား ရန္ကုန္ေက်ာင္းကား
May 16, 2017 Asian Fame

4:03 pm
လြယ္သလား ခက္သလား ရန္ကုန္ေက်ာင္းကား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ယခုလာမည့္ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ စာသင္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းေပါင္း (၂၆)ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းကားစနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တတ္ႏိုင္သူမ်ားက ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ကားတစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳပို႔ေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာင္းဆင္း ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းကားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းဆိုသလိုပင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက မိဘမ်ားထံသို႔ အဆိုပါသတင္းစကားကို ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသားမိဘ အေတာ္မ်ားမ်ားက အဆိုပါေက်ာင္းကားစနစ္ကို သေဘာမတူၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ သေဘာမတူၾကသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ယံုၾကည္မႈ မရိွၾက၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာကေလးမ်ားကို တင္ေပး လိုက္ရန္မွာ ေက်ာင္းကားအေပၚႏွင့္ ေက်ာင္းကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္စနစ္ကို မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းကား စနစ္သည္ YBS ကဲ့သို႔ အမွားမခံပါ။ အစမ္းသပ္ မခံပါ။ အေၾကာင္းမွာ YBS စီးနင္းသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခု စီးနင္းမည့္သူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားသာျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ယခုလည္း ဖယ္ရီကားေတြႏွင့္သြားေနတာပဲဟု ေျပာစရာရွိပါသည္။ ဖယ္ရီစနစ္သည္ ေက်ာင္းကားစနစ္ႏွင့္ မတူပါ။ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔လုပ္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေက်ာင္းသားရရွိေရးအၿပိဳင္အဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေဆာင္ရြက္ ေနၾကရသည္။ ဖယ္ရီကားမ်ားကိုေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္ၾက ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေအာင္၊ မိုးလံုေလလံုျဖစ္ေအာင္၊ မိမိ ေက်ာင္းသားမက်န္ခဲ့ရေအာင္၊ အခ်ိန္မီေရာက္ေအာင္ မိဘလက္ထဲမွကေလးကို မိဘ လက္ထဲအိမ္ေရွ႕ေရာက္သည္အထိ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္အတြက္ မိဘမ်ားယံုၾကည္မႈရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ လစဥ္က်ပ္သံုးေသာင္းေက်ာ္ မွ သိန္းခ်ီက်သည္အထိ ေပးရပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက စီမံေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်ာင္းကားစနစ္သည္ မည္သို႔ေသာစနစ္ျဖစ္ပါသနည္းဟု မိဘမ်ားသိလိုသည္မွာ မဆန္းလွပါ။ သိလိုသည္မ်ားတိတိပပမသိရဘဲ အဘယ္မွာယံုၾကည္မႈ ရွိႏိုင္ပါမည္ နည္း။ မိမိတို႔၏ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာမ်ားကို မည္သို႔ေသာမိဘမ်ဳိးက မည္သို႔ေသာ စိတ္မ်ိဳး ႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ထည့္ေပးလိုက္ပါမည္နည္း။

ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ေက်ာင္းကားစနစ္ကိုသံုးေနတာပဲဟုလည္း ထပ္မံေျပာၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသည္ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္၍ ျမန္မာသည္ ျမန္မာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေက်ာင္းကားမ်ားအတြက္ သီးျခားခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းကားသည္ အလြယ္တကူေဘးတိုက္လဲသြားျခင္း မျဖစ္ရန္ ေလးလံေသာအေလးခ်ိန္ရွိရပါသည္။ အသံုးမ်ားေသာကားမ်ားႏွင့္ မေတာ္ တဆမႈျဖစ္ပါက ကေလးမ်ားထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ပံုမွန္ထက္အနည္းငယ္ျမင့္ေသာ ကိုယ္ထည္ရွိရပါသည္။ ေဘးတိုက္ယာဥ္တိုက္မႈမွကာကြယ္ရန္ အထူးတည္ေဆာက္ ထားရပါသည္။ စသည္ျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္းေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ စနစ္တက် ဥပေဒျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းကိုလည္း သီးျခား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးစိစစ္ခန္႕ထားသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိတ္အေျခ အေနကိုပါ စစ္ေဆးပါသည္။ အျခားယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းကားမ်ားကို ဦးစားေပးေမာင္းႏွင္ၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားျဖင့္ ကေလးကို ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ အျခားနည္းျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းထက္ ၆ ဆ၊ ၈ ဆ စသည္ျဖင့္ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စီမံသည့္ ေက်ာင္းကားသည္ မည္သို႔စီမံထားပါသနည္း။

မည္သူမွ်ေက်ာင္းသို႔ အိမ္စီးကားႏွင့္မပို႔ရဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ စသည္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအရအေရးပါသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ က်န္းမာ ေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ေရာ ျ>ြခင္းခ်က္မ်ားရွိပါသလား စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ေက်ာင္းကားစနစ္ကို သတိႀကီးႀကီးကိုင္တြယ္ေစလိုသည္၊ ဘက္စံုေထာင့္စံုကစဥ္းစားေစခ်င္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္း ေစလိုသည္။ ၿပီးမွ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလိုသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*