ရဲခ်ဳပ္ေကာင္း အလိုရွိသည္

ရဲခ်ဳပ္ေကာင္း အလိုရွိသည္
May 16, 2017 Asian Fame

3:51 pm
ရဲခ်ဳပ္ေကာင္း အလိုရွိသည္

policeလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို CID တပ္ဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ဝင္း ဦးက ယာယီရဲခ်ဳပ္တာဝန္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေခတၱရဲခ်ဳပ္တာဝန္ျဖင့္ တာဝန္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီ ကာလတြင္ ရဲခ်ဳပ္အသစ္သည္ သူပင္ျဖစ္မလား သို႔တည္းမဟုတ္ အျခား မည္သူမည္ဝါျဖစ္လာမည္ နည္းဆိုသည္ကိုမူ ယခုအခ်ိန္အထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသး။ ယင္းသို႔ဆိုရသည္ကလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယခုအခ်ိန္အထိ တရားဝင္မေၾကညာေသး၍ျဖစ္ပါ သည္။

႐ံုးစာအေရးအသားမ်ားအရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း အေရးအသားမ်ားအရ ေခတၱႏွင့္ယာယီသည္ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ ကြဲျပားသည္။ အစိုးရက တာဝန္တစ္ခု ေပးအပ္ခန္႔ထားတိုင္း ယာယီ အျဖစ္ ဦးစြာခန္႔အပ္သည္။ ၿပီးမွ သာလွ်င္ အတည္ျပဳခန္႔ထားေလ့ ရွိသည္။ ေခတၱတာဝန္ေပးအပ္သူတို႔ကိုမူ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတည္ ျပဳ တာဝန္ခန္႔ထားေလ့ မရွိတတ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ မဆို သေလာက္သာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕မွ်ကိုသာ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားအရဆိုရပါလွ်င္ ရဲခ်ဳပ္တာဝန္ေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္ကို အစိုးရဘက္ကေရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဘက္ကပါ ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ယူစဥ္းစား ေနပံုေပါက္၏။ ထိုသို႔ ဆိုရျခင္းက ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း အၿငိမ္းစားမယူေသးမီ လအတန္ၾကာကပင္လွ်င္ ရဲခ်ဳပ္အျဖစ္ လက္ရွိရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း ကိုပင္ သက္တမ္းတိုးကာ ဆက္လက္ခန္႔ထားမည္။ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို ရဲခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစမည္။ ဒုရဲခ်ဳပ္ကို ယာယီရဲခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးမည္ စသည့္ သတင္းမ်ားအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ၃၄ေယာက္ ေျမာက္ ရဲခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ပုဂၢိဳလ္ သည္ ေအာက္ပါစြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားရွိရန္လို၏။ ယင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည့္၊ အရည္အေသြးထက္ျမတ္သည့္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္သူ အား ကိုးသည့္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ အမႈ၊ ေလးေလာင္းၿပိဳင္အမႈစသည့္ နာမည္ႀကီးမႈခင္းမ်ားကို လ်င္ျမန္ စြာ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ လက္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရ မည့္သူသည္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုအရည္ အခ်င္းႏွင့္မရႏိုင္ေခ်။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္မွာမွ ရဲခ်ဳပ္ ေကာင္းကို မရွာႏိုင္လွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ပံုရိပ္ကို ေနာင္တြင္ ျမႇင့္တင္ဖို႔ရာ လြယ္ေတာ့မည္ မဟုတ္။

လက္ရွိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၃၃၈ အရ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး သည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိေနသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သည္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒအရ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူ ႏိုင္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္မည့္ပုဂၢိဳလ္ အမည္စာရင္းကို တပ္မေတာ္က သမၼတ ႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ရသလို၊ လစ္လပ္ ရဲခ်ဳပ္ေနရာတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္အမည္စာရင္းကို လည္း ျပည္ထဲေရးက တပ္မေတာ္ သေဘာမပါဘဲ သမၼတ႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ မည္ မဟုတ္တန္ရာ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက လက္ခံအတည္ျပဳသာလွ်င္ ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ ရဲခ်ဳပ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ယခင္ကလို အစ္ကိုႀကီး၊ ညီေလးေခတ္အေျခ အေန မဟုတ္ေတာ့။ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုင္းကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက အထူး ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွ သာ လက္ရွိ မလံုၿခံဳမႈ၊ မႈခင္းျဖစ္ ပြားေနမႈ၊ အမႈႀကီးမ်ား မေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္မႈအေျခအေနသည္ လံုၿခံဳ မႈ၊ မႈခင္းက်ဆင္းသြားမႈ၊ အမႈႀကီး မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္မႈတို႔က အစားထိုးဝင္ေရာက္ ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အထူး ဂ႐ုမျပဳၾကပါက ဒံုရင္းအတိုင္းပင္ ျပည္သူတို႔မွာ မလံုၿခံဳမႈကို ဆက္ လက္ခံစားေနရဖြယ္ရွိေနသည္။

သတင္းမီဒီယာ အခ်ဳိ႕ကမူ ယခု ေခတၱရဲခ်ဳပ္သည္ ေနာက္ ၄ လၾကာလွ်င္ ရဲခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္မည္ဟု ေရးသားၾကသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံ၏ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ရာဇ ဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ရဲလက္စြဲ (၁၊၂၊ ၃)၊ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲအက္ဥပေဒ စသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံအသီး သီးတို႔က ရဲခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ရဲခ်ဳပ္က ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခု ၏ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္တြင္သာ ရွိေန သလိုလိုျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔သည္ လည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ မရွိၾက။ မျပင္ႏိုင္ေသးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ထိုသို႔ျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ရဲခ်ဳပ္ေကာင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မွဴးေကာင္း တို႔ကိုသာ လူမွန္ေနရာမွန္ ခန္႔ထားေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘဝ လံုၿခံဳမႈ ကိုအာမခံေပးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက …

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*