ျပည္သူ႕ဘ႑ာအလြဲသံုးမႈ၊ အသံုးလြဲမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းေနေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ျပည္သူ႕ဘ႑ာအလြဲသံုးမႈ၊ အသံုးလြဲမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းေနေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
May 3, 2017 Asian Fame

2:54 pm
ျပည္သူ႕ဘ႑ာအလြဲသံုးမႈ၊ အသံုးလြဲမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းေနေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ၇ ဘီလ်ံ၊ ဘီလ်ံ ၇ဝ၊ အစရွိသျဖင့္ ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အလြဲသံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူပိုင္ေငြေၾကး အမ်ားအျပား ဆံုး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာသတင္းမ်ား အရ သိရွိရပါသည္။ တာဝန္သိသူတို႔၏ ေဖာ္ထုတ္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အလြဲသံုးမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ႏွင့္အဝွမ္းတြင္ ထိုထက္ပိုေသာ အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ေငြေၾကးမ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် သံုးစြဲရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္စား ျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ရြာအက်ိဳးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အဂတိတရား တစ္ပါးပါးကို လိုက္စား၍ အလြဲသံုးမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္သလို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အသံုးလြဲမႈမ်ားလည္းမျဖစ္သင့္ပါ။

ထိုသို႔ အလြဲသံုးမႈမ်ား၊ အသံုးလြဲမႈမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ထိန္းေက်ာင္းရန္ တာဝန္အရွိဆံုးအဖြဲ႕အစည္းမွာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူ႔ေငြေၾကးရယူ သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ စနစ္တက်ရွိ ေရးႏွင့္ အေလအလြင့္မရွိေစေရး ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၉ (က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မ ရွင္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားက အလြဲသံုးမႈ၊ အသံုးလြဲမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂ (က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရ အသံုးစာရင္းမ်ားကိုစစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားျပီးျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာစိစစ္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူတို႔က အလြဲသံုးမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားသံုးစြဲမႈႏွင့္ အျခားအေလအလြင့္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေငြမ်ားကိုင္တြယ္သံုးစြဲေနၾကသည္မွာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသာမက၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားစေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနေသးရာ အားနည္းခ်က္မရွိေအာင္စိစစ္ရသည္မွာ လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ေပ။ တိက်မႈ၊ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျမန္ဆန္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ပုဂၢလိက စာရင္းစစ္မ်ား၏က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အထူး လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စာရင္းစစ္မ်ားကိုယ္တိုင္အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့နည္း ကင္းစင္ေရး၊ အခ်ဳိ႕ေသာဌာနမ်ားကိုစစ္ေဆးရာတြင္ ဆရာ၏စာရင္းကို တပည့္က စစ္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွကင္းလြတ္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားရွိပါက ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျပည္သူ႕ေငြေၾကးကိုအလြဲသံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ မည္သည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေစ အစိုးရအေပၚျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစပါသည္။ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစလိုေတာ့ပါ။
အထူးၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းသင့္သည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*