ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေနာ္ေဝ အစုိးရႏွင့္ Yoma Strategic တုိ႔ ပူးေပါင္းမည

ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေနာ္ေဝ အစုိးရႏွင့္ Yoma Strategic တုိ႔ ပူးေပါင္းမည
May 3, 2017 Asian Fame

5:34 pm
ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေနာ္ေဝ အစုိးရႏွင့္ Yoma Strategic တုိ႔ ပူးေပါင္းမည

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေန ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္ သြယ္ေရး ေမွ်ာ္စင္မ်ာ းအတြက္ လုိ အပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ မီးေပးစက္ မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေနာ္ေဝ အစိုးရပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Norfund ႏွင့္ ႐ုိးမ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးပိုင္လီမိတက္ (Yoma Strategic) တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ မရရွိေသးသည့္ ေက်း လက္ေန ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္ သြယ္ေရး ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကို ရရွိေစရန္ ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေန ေရာင္ျခည္သံုး စြမ္းအင္စနစ္မ်ား၊ ဒီဇယ္သံုး မီးေပးစက္မ်ားႏွင့္ စြမ္း အင္ သိုေလွာင္မႈ စနစ္တို႔ျဖင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား ကို တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို လွ်ပ္စစ္မီး ေပးစက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရယူသံုး စြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း စတင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း အနက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္းကို Yoma Strategic မွ ထည့္ သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကုမၸဏီ စတင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းေဒသ အတြင္း တြင္ ကနဦး ေလ့လာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳသြား မည္ျဖစ္သည္။

”ဒီစီမံကိန္းဟာ ေက်းလက္ ေဒသေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ မွာ ျဖစ္ တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆႏၵ အေကာင္အထည္ေပၚဖုိ႔ ေအာင္ျမင္ တဲ့ ကနဦး စမ္းသပ္ေလ့လာမႈေတြ ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”ဟု Yoma Strategic ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Mr. Melvyn ကေျပာသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေန အိမ္ ေထာင္စု မ်ား၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း သာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳ ႏုိင္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ား အား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈ နည္းပါးျခင္း တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီး ပြားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေမွ်ာ္ စင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မ်ားစြာ ထိခုိက္ေစသည္။

Norfund သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ လုပ္ ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ ေဆာင္ေနေသာ အစိုးရပိုင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။ Norfund သည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အာဖရိက ဆာဟာရ ေတာင္ပိုင္းေဒသ၊ အာ ရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္တင္အေမ ရိကႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ အဓိကထား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။ Norfund သည္ သဘာဝစြမ္းအင္ အပိုင္းတြင္ အထူး လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္း၊ ေနအား လွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းႏွင့္ ေလအား လွ်ပ္စစ္ စီမံ ကိန္းမ်ား မ်ားစြာရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၿသမ္ကညိ ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ အထိ ရွိလာခဲ့သည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*