ႏိုင္ငံျခား ေငြဖလွယ္ႏႈန္းကို ျပ႒ာန္းေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီအိုရီ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ

ႏိုင္ငံျခား ေငြဖလွယ္ႏႈန္းကို ျပ႒ာန္းေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီအိုရီ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ
April 28, 2017 Asian Fame

10:25 am
ႏိုင္ငံျခား ေငြဖလွယ္ႏႈန္းကို ျပ႒ာန္းေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီအိုရီ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ

Untitled-1ယခင္အပတ္မွအဆက္
(အပိုင္း – ၂)

အဝယ္၊ အေရာင္း ေအာ္ဒါ အနည္းအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္ အတြက္ တျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ အေရး ႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွစ္ခုခ်မွတ္ ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ ေစသည္။

ပထမ မဟာဗ်ဴဟာမွာ အ ေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါမ်ားကို ခဲြ ျခားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရာင္း အဝယ္သမား အခ်င္းခ်င္း အၾကား၊ အေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါမ်ားကို ဘဏ္ႀကီးမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ခဲြ ျခားကာ ဘဏ္ငယ္မ်ားႏွင့္ မေရာ ဘဲ၊ သီးျခား ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ထို႔အတူပင္၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားကို သီးသန္႔ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေအာ္ဒါမ်ား ကို ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း မ်ားဟုလည္း သီး ျခားခဲြႏိုင္သည္။ ဒုတိယမဟာဗ်ဴဟာ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေစ်းကြက္ တြင္ ၾသဇာ ႀကီးမားေသာ အဖဲြ႔အစည္း မ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ ကာ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ဝင္ ေရာက္ စြက္ဖက္ရာ တြင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ျခားေငြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းျခင္း ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အေရာင္း အဝယ္လုပ္သူ အခ်င္းခ်င္း အၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ေစ်းကြက္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္  စြက္ဖက္ႏိုင္ သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေအာ္ဒါဝင္ ေရာက္မႈ မ်ားသည္ အေရးပါေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟိုဘဏ္က ဝင္ေရာက္ ထိန္း ေက်ာင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္က ေရတိုအ တိုးႏႈန္း အေျပာင္းအလဲ၊ ေငြေၾကး မူဝါဒမ်ား အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရာ တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းကြက္ ၏ လည္ပတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံ ျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္း ျဖစ္တည္လာ ေစမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္ ႏွင့္ ေစ်း ကြက္ ၏ စ႐ိုက္ လကၡဏာတို႔ အေပၚ ဗဟို ဘဏ္၏ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ ထိ ေရာက္မႈရိွေစရန္ အားေပးသည္။

အျခားေလ့လာခ်က္ မ်ားအရ၊ ဗဟိုဘဏ္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ျခင္းသည္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို တည္ ၿငိမ္ေစၿပီး၊ ေငြဖလွယ္ႏႈန္း အတက္ အက်နည္းေစရန္ ထိန္းေပးသည္ ကို ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း ကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ေငြ ဖလွယ္ ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ အေျခခံအ ေနအထား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ က်ေစသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း ကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ပမာ ဏ ႀကီးမားလာေစၿပီး၊ အေရာင္း အဝယ္လုပ္ေသာ စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ဖလွယ္ႏႈန္းအ တက္အက် ၾကမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့ေစ ၿပီး ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကိုလည္း သတင္း ရရိွသိရိွႏိုင္ကာ၊ ႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းကြက္ အေပၚ အက်ိဳး သက္ ေရာက္မႈ ႀကီးမားႏိုင္သည္။

မၾကာမီက ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ ေမက႐ို ေဘာဂေဗဒႏွင့္ မိုက္ က႐ိုေဘာဂေဗဒ ဟူ၍ သီးျခားေလ့ လာမႈမ်ား ကို ေပါင္းစည္း ကာ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္း အတက္ အက်၊ အေရာင္းအဝယ္ေအာ္ဒါ အနည္း အမ်ားႏွင့္ ေမက႐ိုေဘာဂ ေဗဒ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ား၏ ဆက္စပ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳး စားလာၾကသည္။

အေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ တြက္ဆ မႈမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအ ေနအထားမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစသည္။ မိုက္က႐ို ပံုသဏၭာန္ နည္းလမ္းအရ လက္ေတြ႔ ရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါ မ်ားေၾကာင့္ မည္သို႔ျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ပို၍ရွင္းျပႏိုင္သည္။

အေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါမ်ား သည္ လက္က်န္ (Portfolio Balance)  မွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေသာနည္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၾသဇာ လႊမ္းမိုးၾကသည္။ ဤနည္း ျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္မႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရိွ ေငြအ နည္းအမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း ကြက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏  ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း စာရင္း အင္းမ်ားက ကာလလတ္မွ ကာလ ရွည္အတြင္း ေငြဖလွယ္ႏႈန္းက် ဆင္းမည့္ အလားအလာကို ညႊန္ျပ ေနလွ်င္ သမာ႐ိုးက် ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း သေဘာတရားက ေရ ရွည္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ အႀကံျပဳသည္။ လုပ္အား၏ ထုတ္ လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္မားလာျခင္း ေၾကာင့္ အမွန္ တကယ္ ေငြ ဖလွယ္ ႏႈန္း ျမင့္မား လာေစသည္ဟု ယူဆ သည္။ ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အရ၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား ျမင့္မားလာ ျခင္းသည္ အေရာင္း အဝယ္ လုပ္ ေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း အေပၚ အေျခခံေသာ အမွန္တ ကယ္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရိွသြား ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ယူ႐ိုဇုန္ တို႔တြင္ ေလ့လာေတြ႔ရိွ ခ်က္ မ်ားအရ၊ ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တို႔၏ ဆက္ စပ္မႈကို ေလ့လာ ၾကည့္ေသာအခါ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ခန္႔အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္ မားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၏ ျပင္ပ တန္ဖိုး အေျပာင္းအလဲမ်ား အေပၚ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ သီအိုရီႏွင့္ လုပ္ အား၏ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားတို႔အ ၾကား ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ၾကသည္။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေန ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ မူဝါဒ ႏွစ္ခု ရိွ သည္။ ၄င္းတို႔မွာ လုပ္သားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားနိမ့္ရာမွ ထုတ္ လုပ္မႈစြမ္းအားျမင့္မားရာ သို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေရး အတြက္ လုပ္သား က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္၊ လုပ္ခမူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း အားျဖင့္ လုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မူဝါဒႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ ဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔ ျဖစ္ သည္။ ဤေနရာတြင္ အတိုးႏႈန္းကို အသံုးျပဳကာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တိုးတက္ရန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမွာ အရာမထင္ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ေသေသခ်ာ ခ်ာ ျပင္ဆင္ေရး ဆဲြထားေသာ ေငြ ေၾကးမူဝါဒမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သြယ္ ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရိွကာ၊ စီးပြားေရး အ ေဆာက္အအံုတြင္ စုစုေပါင္း ဝယ္ လိုအားႏွင့္ စုစုေပါင္း ေရာင္းလို အားတို႔ကို ကိုက္ညိႇေစၿပီး၊ စြမ္း ရည္ျမင့္မားသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ ေပၚကာ၊ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေငြတို႔ကို တည္ၿငိမ္ေစသည္။ ဆိုလို သည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ ေရး၊ စက္မႈ လက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေငြေၾကး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒမ်ား ေရးဆဲြ ရာ၌ အထက္ တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ လုပ္သား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္မားေရးကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္း အားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ မႈရရိွ ကာ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္း ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ သည္လည္း ျမင့္မား လာမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ သား၏ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တိုး ပြားေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ အနာဂတ္ အေျခခံအေန အထား မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ ရလဒ္မ်ား ရရိွေရး အတြက္ ပုဂၢလိ က က႑ကို အခ်က္ျပလိုက္ရာ ေရာက္သည္။

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) အေထာက္အထား မ်ားအရ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမွာေအာ္ဒါသည္ အထူးသျဖင့္ ေရတိုကာလ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ကာလလတ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အမည္ခံႏိုင္ငံျခား ေငြဖလွယ္ႏႈန္း အေပၚ သိသာထူး ျခားၿပီး၊ ဆက္တိုက္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

(၂) ထိုအခ်က္က ေရတုိႏိုင္ငံျခားေငြ ေအာ္ဒါစီးဝင္မႈ အေျပာင္းအလဲ သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္းအ ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရတို တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူဝါဒ ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈတို႔ ထိ ေရာက္မႈ ရိွ၊ မရိွ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ႏိုင္ေသာ ယႏၱရား တစ္ခု အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈကို ထင္ဟပ္သည္။

(၃) ႏိုင္ငံျခားေငြ အမွာေအာ္ဒါ ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး အာဏာ ပိုင္မ်ား၊ ေစ်းကြက္တြင္ အဓိက လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား ေငြ ေစ်းကြက္ အေပၚတြင္ က် ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ႏႈန္းအတက္ အက်ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ ႐ိုက္ေငြေၾကး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေသာ နည္းျဖင့္ သြယ္ ဝိုက္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ရန္တို႔အ တြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ သည္။

(၄) ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အ ေရာင္း၊ အဝယ္ ေအာ္ဒါ စီးဆင္းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားက၊ ေငြေၾကးအာ ဏာပိုင္ မ်ား ေရတိုတြင္ ေငြတန္ဖိုး ထပ္မံက်ဆင္းမႈကို ဟန္႔တားေပး မည့္ ေငြေၾကး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ က်င့္သံုးရန္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ ေစသည္။

အဆိုပါ ေငြေၾကး မူဝါဒ ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္
(၁) ေငြ ေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ လည္ပတ္မႈ ကို ေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း
(၂) ေငြေၾကး ဖလွယ္ (Swept) သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း
(၃) ႏိုင္ငံျခား ေငြ ေလလံေစ်းကြက္တြင္ ရိွေန ေသာ ပို႔ကုန္သြင္း ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပမာဏကို တိုးပြားေစ မည့္ မူဝါဒ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
(၅) ျမန္ဆန္ေသာ အီလက္ထရြန္း နစ္ေရာင္းဝယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ နည္း လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း အားျဖင့္ ျမင္သာထင္သာ ပိုမို၍ ရိွေစကာ၊ သတင္းရရိွပံု မညီမမွ်ျဖစ္ေနမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း အတက္အက် လႈပ္ရွားမႈကို ေလ်ာ့ နည္းေစသည္။
(၆) ကာလလတ္မွ ကာလရွည္ မူ ဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတ ကာကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (ျပင္ပေခ်းေငြ ႏွင့္ အကူအညီ အပါ အဝင္) ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လုပ္သား၏ ထုတ္ လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္မားေရးကို ဦး တည္ကာ၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းကြက္ ျဖစ္ေျမာက္ေစရမည္။

ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*