ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သစ္ခုိးထုတ္သူေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သစ္ခုိးထုတ္သူေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့
April 26, 2017 Asian Fame

2:38 pm
ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သစ္ခုိးထုတ္သူေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့

Wood

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

တရားမဝင္သစ္ ခိုးထုတ္သူ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားခံ ၈ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးမိခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆုိပါ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အ တြင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ား ၌ တရားမဝင္ ကြၽန္း(၁၃၉၄၄ ဒသမ ၆၅၈၇)တန္၊ သစ္မာ (၁၂၉၇၇ ဒသမ ၁ဝ၂၇)တန္၊ အ ျခား (၂၃၁ဝ၄ ဒသမ ၇၃၇ဝ)တန္၊ စုစုေပါင္း (၅ဝဝ၂၆ ဒသမ ၄၉၈၄)တန္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း အထက္ ပါဌာနမွ သိရသည္။

တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးရာ၌ တရားခံစုစုေပါင္း ၈၃၂၁ ဦးဖမ္း ဆီးရမိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၈၃၁ဝ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၁ ဦး ဖမ္း ဆီးအေရးယူခ့ဲသည္။ အဆုိပါ တရားခံမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ား ဆုံးျဖစ္သည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းစေသာ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားတြင္လည္း ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ႏွင့္အတူ တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္ ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္ယႏၲ ရားေပါင္း ၂၅၉၉ စီး ဖမ္းဆီးရ မိခ့ဲေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အ တြင္း တရားမဝင္သစ္ ဖမ္းဆီးရာ၌ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနသည္ တရားမဝင္သစ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း ကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရားမဝင္သစ္တန္ခ်ိန္ ေလး ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ တရားခံ ငါး ေထာင္ေက်ာ္ရွိခ့ဲၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ တရားခံ သုံးေထာင္ေက်ာ္ တုိး လာကာ တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္ မူပါ တုိးလာသည္ကုိ ေတြ ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္က ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာမွ ယခု အခါ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခ စိုက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ (EIA) ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး ၁ဝ ႏွစ္ စီမံကိန္း (Myanmar Refore-station and Rehabilitation Programme) ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီမံကိန္းကာလကို ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ႏွစ္မွ ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္အထိ ပထမ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၆-၂ဝ၂၇ ခုႏွစ္ အထိ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း ႏွစ္ခုခြဲထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရားမဝင္သစ္ ၄၆၁၅၃ ဒသမ ၁၅၈၄ တန္ခ်ိန္ႏွင့္ တရားခံ ၅၅၄၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ ၅ဝဝ၂၆ ဒသမ ၄၉၈၄တန္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*