ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ရက္ ၂ဝ ေက်ာ္သည္အထိ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္ လာမတင္ၾကေသး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ရက္ ၂ဝ ေက်ာ္သည္အထိ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္ လာမတင္ၾကေသး
April 26, 2017 Asian Fame

11:36 am
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ရက္ ၂ဝ ေက်ာ္သည္အထိ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္ လာမတင္ၾကေသး

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၅

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ရက္ ၂ဝ ေက်ာ္ အထိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ထံသုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လာေရာက္တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မရွင္မွအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးခ့ဲ သည့္ ဧၿပီ ၂ ရက္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ရက္ ၃ဝ အတြင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေၾက ညာထားေၾကာင္း ¤င္းက ဆက္ေျပာသည္။ ”အခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ အသုံးစရိတ္ လာေရာက္ တင္ျပတ့ဲသူ မရွိေသးပါဘူး။ ရက္ကလည္းက်န္ပါေသးတယ္။ ရက္ ၃ဝ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္” ဟု ဦးတင္ထြန္းက ဆုိသည္။

လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က် စရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာထက္ ပုိ၍ သုံးစြဲျခင္းမျပဳရေၾကာင္း၊ သုံးစြဲျခင္း မ်ားရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူ ႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၇၇ အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား သည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မ ဟုတ္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၏အမည္ကုိ ေၾကညာ သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္စာရင္းကုိ ပံုစံ(၂ဝ)ျဖင့္ ေရးသြင္း၍ မိတၱဴတစ္စံုကူး ယူၿပီး မူရင္းႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ¤င္း၏ ေရြး ေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ သက္ ဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ကုိယ္ ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံ တင္ သြင္းရမည္၊ ယင္းစာရင္းမ်ား မွန္ကန္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအဆင့္ ထက္မနိမ့္ေသာ တရားသူႀကီးတစ္ဦးဦး ေရွ႕ေမွာက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာ ကုိလည္း ပူးတြဲတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည့္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီ ၂၄ ပါတီႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ၆ ဦး စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦးတုိ႔သည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေနရာ ၁၉ ေနရာ အတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခ့ဲၾကသည္။ ဆႏၵမဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိသူ ႏွစ္သန္းရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေပးထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*