ျပည္သူႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ျပည္သူႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
April 26, 2017 Asian Fame

10:32 am
ျပည္သူႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေရပန္းအစားဆံုးႏွင့္ အေတာ္ပင္အေျပာမ်ားေသာစကားလံုးမွာ ‘အေျပာင္းအလဲ’ ဟူေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့သူမ်ား အစိုးရကိုဦးေဆာင္ေနခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္မွာသဘာဝက်သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔သည္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲလိုၾကသနည္း။ ျပည္သူတိုု႔သည္ အဘက္ဘက္က ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနေသာႏိုင္ငံကို ေခတ္မီေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုၾကသည္။ ပညာေရးတြင္ ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုုတ္ေပးႏိုုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ေခတ္မီ ပညာေရးစနစ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုၾက သည္။ က်န္းမာေရးတြင္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အၾကားအလပ္ မက်န္ရေလေအာင္ လႊမ္းၿခံဳႏိုုင္ေသာ ေခတ္မီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳး၊ အာမခံခ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ိဳးကိုု ေျပာင္းလဲလိုၾကသည္။

အလားတူပင္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္႐ံုမက ကမၻာကိုဝင္ဆံ့ေသာ စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္းမ်ား၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား၊ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲလိုၾကသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားကိုုလည္း အျမန္ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစလိုၾကၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးကို အလိုရွိၾက သည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵဆိုုသည္မွာလည္း ထိုအရာမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။

သိုု႔ျဖစ္ရာ အစိုုးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားက ႏိုင္ငံေခတ္မီေရး ေရတိုု ေရရွည္အစီအမံမ်ားကိုု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္သလို၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကလည္း ေခတ္ႏွင့္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားကို အသစ္ျပ႒ာန္း ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ တရားေရးမ႑ိဳင္ကလည္း မတရားမႈမ်ား၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္၍ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ေတာ္တည့္ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆာင္ ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူလူထု လိုလားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိ မည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုအခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားမွပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံအက်ဆံုုး လိုုအပ္ခ်က္မွာ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲလိုေသာ ေစတနာရွိ ေရး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေစတနာတစ္ခုတည္းႏွင့္မရ၊ ေစတနာႏွင့္အတူ အေတြး အေခၚ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ထိုအေတြးအေခၚကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္စြမ္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ရိွေရးသည္လည္း အထူးလိုအပ္သည္။ ထိုုအေျခအေနရွိသူမ်ားက ဦးေဆာင္မွသာ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ခုတြင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္သူမ်ားသာမက လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည့္ ျပည္သူ အားလံုးတြင္လည္း ေခတ္မီေသာအျမင္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေတြး၊ မွန္ကန္မွ်တေသာ အယူအဆမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုသည္။ ထိုသို႔ အစိုးရေရာ ျပည္ သူလူထုပါ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံေခတ္မီၿပီး ျပည္သူတို႔ ႀကီးပြား တိုးတက္မည္ျဖစ္သည္။ ‘ျပည္သူႏွင့္အတူ’ ဆိုသည္မွာ ဤသေဘာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲကို ဆာေလာင္ေနေသာ ျပည္သူတို႔အဖို႔ ျပည္သူ႔အစိုုးရအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုုင္ေသာ အေျခအေနဆီသိုု႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူတိုု႔က မိမိတို႔က်ရာတာဝန္ကို မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ညီလက္ညီ အတူတကြပါဝင္ၾက ျခင္းျဖင့္ ႏိုုင္ငံသစ္ဆီကိုု ျပည္သူ႔အားျဖင့္အေရာက္လွမ္းၾကရမည့္အခ်ိန္အခါမ်ိဳးျဖစ္ ပါေၾကာင္း တိုုက္တြန္းေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*