အစုိးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံ အထိ ရွိခဲ့

အစုိးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံ အထိ ရွိခဲ့
April 26, 2017 Asian Fame

2:57 pm
အစုိးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံ အထိ ရွိခဲ့

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္ တန္ဖိုးအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလ်ံရရွိသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိ ကန္ ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၆ဝဝ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၁ဝဝ ခန္႔ ပိုမိုခဲ့ၿပီး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံဖုိး ကုန္သြယ္မႈတန္ဖုိးကြာျခားခဲ့ သည္။

ျပည္ပ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္း ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဃၾဏ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သတၱဳတြင္း ထြက္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္း၊ တိရစၧာန္ထြက္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈအ ေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ ေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ သတၱဳႏွင့္ သတၱဳ႐ိုင္းမ်ားလည္း ယခင္ႏွစ္ ထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၉ဝ ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ထားသည္။

သဘာဝသယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လိုအပ္ခ်က္၊ ထုတ္ လုပ္ထြက္ရွိမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ကမၻာ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းတင္ ပို႔ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈသည္ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၃၁ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္ မ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ရာ တြင္ ရာသီဥတု၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္၊ အရည္အေသြးျမႇင့္ Value Added ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ဝယ္လိုအားတို႔အေပၚတြင္ မွီခိုရေသာ ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးမွာ အဓိကစိန္ေခၚ မႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္ (Supply Chain) တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဓိကအခက္အခဲမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*