ရခုိင္ ကမ္းလြန္ရွိ AD – 7 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သည္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု Woodside အတည္ျပဳ

ရခုိင္ ကမ္းလြန္ရွိ AD – 7 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သည္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု Woodside အတည္ျပဳ
April 26, 2017 Asian Fame

2:27 pm
ရခုိင္ ကမ္းလြန္ရွိ AD – 7 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သည္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု Woodside အတည္ျပဳ

deepw

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Woodside ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ Posco Daewoo တုိ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ AD-7 (သ လင္း) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္၌ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု အတည္ျပဳေၾကာင္း Woodside က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Woodside ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စမ္းသပ္တူးေဖာ္မႈရလဒ္မ်ားသည္ ၅50 mmscf/d for a 50 hour flow period on a 48/64 inch Choke ရွိခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္ထြက္ရွိမႈ ပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္း မြန္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ Daewoo International Corporation တို႔သည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနက္ပိုင္းေဒသလုပ္ကြက္ အမွတ္ AD-7 ၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အေပၚခြဲေဝခံ စားေရး စာခ်ဳပ္(PSC)စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ Woodside Energy (Myanmar) Co., Ltd. အစု ရွယ္ယာ ၄ဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာခဲ့ၿပီး Daewoo International Corporation မွ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ျမင္ ဆိုက္စမစ္တိုင္းတာျခင္း ၂၈၈၇ ဒသမ ၁၇၅ ကီလိုမီတာ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ သုံးဖက္ျမင္ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာျခင္း ၈ဝ၇ ဒသမ ၇၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Processing ႏွင့္ Interpretation လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ကြက္၏ ဘူမိေလ့လာမႈႏွင့္ ဆိုက္စမစ္တိုင္းတာျခင္းရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ရွာေဖြေရး တြင္းအမွတ္ သလင္း(၁)ကို တူးေဖာ္ေရးသေဘၤာ Deepwater Millennium (Drill Ship) ျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ရာအနက္ ၃ဝ၃၄ မီတာအထိ တူးေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးအနက္ ၂၈ဝ၇ ဒသမ ၅ မီတာတြင္ တြင္းတူးေဖာ္စဥ္ တိုင္းတာမႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ရာရည္မွန္း သဲေၾကာျဖစ္ေသာ G 6 . 9 ၌ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ခို ေအာင္းေနေၾကာင္း တိုင္းတာေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္၍ Wireline Logging တိုင္းတာမႈ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာအနက္ ၂၈ဝ၅ မွ ၂၈၆၅ မီ တာအၾကား ၆ဝမီတာအထူရွိ သဲေၾကာတြင္၂၅မီတာအထူရွိ အဓိက သဲေၾကာတစ္ခုႏွင့္ က်န္ ၃၅ မီတာ အတြင္းရွိ အျခားသဲေၾကာမ်ားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္တည္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

တြင္းအမွတ္သလင္း (၁) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းေျခမွ ၇ဝ မိုင္ခန္႔အကြာ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ ျပင္၏ ေရအနက္ ၈၃၅ မီတာေန ရာ၌ တည္ရွိၿပီး တြင္းတူးေဖာ္ရာ တြင္ ပင္လယ္ ၾကမ္းျပင္ေအာက္ အနက္ ၂၈ဝ၅ မီတာခန္႔ ဘူမိသက္တမ္း (Pliocene) သက္တမ္းရွိ သဲေက်ာက္လႊာမ်ားအထိ တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါလုပ္ကြက္တြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္တည္ ခိုေအာင္းေနေၾကာင္း တိုင္းတာရရွိၿပီးေနာက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳခဲ့ရာ ယခုအခါ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း Woodside က အတည္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ AD-7 လုပ္ကြက္ ေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားျဖစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ပထမဦးဆံုးကမ္းလြန္ေရ နက္လုပ္ကြက္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ ကိုင္ရမည့္အဆင့္ မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ လာမည့္၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွသာ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*