ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏုိင္

ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏုိင္
April 5, 2017 Asian Fame

12:16 pm
ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏုိင္

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားထဲ၌ ပါဝင္ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဝင္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခံစားႏုိင္ရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္မည့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းက႑ အမ်ိဳး အစားမ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားျပီး လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစား ၃ဝ ခု၊ သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ အျခားသစ္ေတာ လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားက႑ေအာက္ တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ၁ဝ ခု တုိ႔ျဖစ္သည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပသစ္ထူ ေထာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္း၊ တံတားတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္စီမံခန္႔ ခြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလယာဥ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားက႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ၁၂ ခု၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားက႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစား ၃ ခု၊ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ၂ ခု၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း က႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ၇ ခု၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း က႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ၅ ခု၊ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာသံုး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစား ၂ ခု၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ေအာက္ တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ၃ ခု၊ သိပၸံဆုိင္ရာသုေတသန ဖြ႔ံၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းက႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ၇ ခုတို႔ ပါဝင္သည္။ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ ပစၥည္း ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက႑ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ၁ဝ ခု၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားက႑ေအာက္တြင္လုပ္ငန္း အမ်ိဳး အစား ၉၂ ခုတုိ႔လည္း ထည့္ သြင္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*