စီးပြားေရးက႑အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

စီးပြားေရးက႑အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
April 5, 2017 Asian Fame

12:00 pm
စီးပြားေရးက႑အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

NLD အစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏က႑အသီးသီးကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေနရဆဲအေျခအေနတြင္သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဝန္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။

အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္မဟုတ္သည္ကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရရွည္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမည့္ စနစ္တစ္ခုလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုအစပ်ဳိး တည္ေဆာက္သည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ အားရစရာမေတြ႕ရသလို ျပည္သူမ်ားလတ္တ ေလာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရမည့္ ေရတိုအစီအမံမ်ားအပိုင္းတြင္လည္း ျပည္သူအမ်ား အားမလိုအားမရျဖစ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုဆြဲေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္မ်ားပါဝင္သည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ မူအားျဖင့္ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္မည့္က႑ ၂ဝ ပါဝင္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ စက္မႈ က႑၊ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈက႑ စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည့္အျပင္ က႑အလိုက္ သက္သာခြင့္ရရွိႏိုင္မႈကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေစမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ ဤဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာ ခြင့္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပးထားသျဖင့္ သြင္းကုန္ အစားထိုးလာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္တင္ပို႔လာႏိုင္ျခင္းမ်ား စသည့္ စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးရာတြင္ အခ်ဳိ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိေပးထားျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အထူးသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာေစေရး အလြန္အကြၽံအေလွ်ာ့ေပးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္မေအာင္မျမင္ျဖစ္ကာ က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ဥပမာမ်ားကိုလည္း သတိျပဳသင့္လွပါသည္။

ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က အလားတူဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း စြမ္းအင္က႑၊ သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးက႑ စသည့္ သယံဇာတထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားခဲ့ၿပီး လယ္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူ နည္းပါးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွာလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနရာ NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

မိမိႏိုင္ငံ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူဦးေရအလြန္မ်ားျပားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားဝန္းရံလ်က္ ရွိၿပီး ႀကီးမားေသာေစ်းကြက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ရာ ေစ်းကြက္ဝင္သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္သာ အေရးႀကီးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ အစရွိသည့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရး အစီအမံမ်ား ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားပါဝင္သည့္ အစိုးရ၏ေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ေရရွည္အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးက သတိႏွင့္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*