ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရရွည္လုပ္ကုိင္မႈ နည္းပါးလာ

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရရွည္လုပ္ကုိင္မႈ နည္းပါးလာ
March 30, 2017 Asian Fame

10:59 am
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရရွည္လုပ္ကုိင္မႈ နည္းပါးလာ

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇

ဝန္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္း ေရရွည္လုပ္ကိုင္မႈနည္းပါးလာေၾကာင္း အြန္လိုင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ work.com.mm မွ ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္႔ ႏုိင္ငံသားဝန္ ထမ္းလုပ္သားမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင့္ ႏုတ္ထြက္သြားေနမႈမွာ ၇ဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမွ ထုတ္ပစ္သည္႔ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိေနေၾကာင္း၊ မိမိဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္သူ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ လက္ရွိလုပ္ ကိုင္ေနသည္႔အလုပ္ထက္ တျခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ရာထူးျမင့္သည့္အေနအထားျဖင့္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရမႈ ေၾကာင့္ ေျပာင္းသူ ၂၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လစာတုိးေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္ လည္း မရရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ေျဖ ၾကားသူမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီး ေနအိမ္မွ အလုပ္သို႔သြားရသည္႔ အခ်ိန္၊ အလုပ္တည္ရွိရာေနရာ အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း work.com.mm မွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သြားလုပ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးရန္ထည့္သြင္း စဥ္းစားမခံရျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အ လြယ္တကူႏွင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူသားရင္း ျမစ္စြမ္းအား ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသာမက ကုမၸဏီအတြက္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈ မ်ားစြာ ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း work.com.mm ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ မစၥတာ ဘတ္ဗန္ဒစ္ခ္က ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈအျမင့္ဆံုးႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိသည္႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္အလုပ္မ်ား၊ အႏုပညာ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည္႔အလုပ္ မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ NGO/INGO လုပ္ငန္းခြင္မ်ားက ဒုတိယျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား ၾကာရွည္ လုပ္ကုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ဝန္ထမ္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ အနည္း ဆံုး လုပ္ငန္းခြင္မွာ အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာက႑ေဆာင္ရြက္သည္႔ လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*