အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္သားမွသည္

အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္သားမွသည္
March 29, 2017 Asian Fame

11:57 am
အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္သားမွသည္

လာမည့္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ NLD အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူၾကစဥ္ ကာလအတြင္း က႑အသီးသီးတြင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသလို မေျပာင္းမလဲျဖစ္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိသလို စိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုလည္းရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရွ႕ဘက္ယိမ္း ေသာမူဝါဒကို အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာက်င့္သံုးခဲ့ရာမွ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ NLD အစိုးရတက္လာေသာအခါ အေရွ႕ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္လည္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ဆက္ဆံေနရသလို အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးက႑အသစ္ဖြင့္လွစ္ေနရသည္ျဖစ္ရာ အေတာ္ပင္သတိႀကီးႀကီး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။

ျပည္တြင္းတြင္မူ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားက်ေရာက္မႈအေတာ္ပင္နည္းပါးၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈရွိေသာအစိုးရပီပီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေတာ္အတန္ေသာ အေရြ႕တစ္ခုေရာက္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ ရသည္။ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ညိႇႏႈိင္းေျပလည္ခဲ့သည္သာ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထူးျခားမႈမွာ ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံ ေရးမ်ဳိးရွိခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD အစိုးရၾကားဆက္ဆံေရးမွာ အမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ထား ႏိုင္သည့္အတြက္မူ NLD အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးက႑တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ဝင္ေရာက္လာမႈမရွိဘဲ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သလို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ အစိုးရ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အေျခခံအေဆာက္အအံု မျပည့္စံုမႈ၊ အစိုးရမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စီး ပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ဂယက္႐ိုက္မႈမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားစြာေပၚတြင္ တည္မွီေနေသးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ တိက်အေသးစိတ္ေသာ မူဝါဒ မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၿပီး အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ရန္လည္း ယခုထက္ပိုမို အားထုတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑သည္ NLD အစိုးရတက္လာလွ်င္လာခ်င္းပင္ ဦးစားေပးအေလးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာက႑ျဖစ္သည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံႀကီးကိုက်င္းပကာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ဘဲ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္သာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ယခင္ကထက္ပင္ ပိုျပင္းထန္ မ်ားျပားလာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစိုးရအေနျဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို NCA လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေရး ဖိတ္ေခၚေနဆဲ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲအေျခအေနမ်ဳိးတြင္သာ ရွိေသးသည္။

အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရာဥပေဒစိုးမိုးေရးအပိုင္းတြင္လည္း လူသတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားႏွင့္တကြ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေသာ ခိုး၊ ဆိုး၊ ႏႈိက္ လုယက္မႈမ်ားသည္ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း လူစည္ကားရာအရပ္မ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တာဝန္ယူထားရသူမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ စရာမ်ားေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္တြင္ လူအင္အား၊ နည္းပညာအသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအကန္႔အသတ္ စသည့္အခက္အခဲမ်ား ရွိမည္မွန္ေသာ္လည္း ယခုထက္ပိုမို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာကာအတြင္း မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထဲမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို အေျခအေနမွန္အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ကာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*