လူမႈဖူလုံေရး အာမခံလုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္မည္

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံလုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္မည္
March 29, 2017 Asian Fame

4:57 pm
လူမႈဖူလုံေရး အာမခံလုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္မည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇

အိမ္ရာစီမံကိန္းအပါအဝင္ အျခားေသာ အလုပ္သမားခံစားခြင့္ရ ရွိေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈဖူ လံုေရး အာမခံလုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းကုိ မၾကာမီစတင္ေကာက္ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈဖူလံုေရး အာမခံစနစ္ ၆မ်ိဳးတြင္ ၃ မ်ိဳးကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသးၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိမႈ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစား အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက်ဳိးခံစားခြင့္ စသည္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္အလုပ္ လက္မဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ အလုပ္သ မားမ်ားအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္စသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားသိရွိရန္ ယခုစစ္တမ္းကိုေကာက္ ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

”စီမံကိန္းလုပ္ခ်င္လို႔ စစ္တမ္း ေကာက္တာပါ။ ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ စစ္တမ္းအတြက္ ကုန္က်မႈ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္ စိစစ္ေနပါတယ္။ အရင္တစ္ေခါက္ထြက္ထားတဲ့ လုပ္ သားအင္အား စစ္တမ္းေလာက္ ေတာ့ အေသးစိတ္မက်ဘူး။ အခု စစ္တမ္းက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈဖူလံုေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ အတြက္ သီးသန္႔လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားလက္ရွိရ ရွိေနေသာ လုပ္ခလစာႏႈန္းအေျခအေန၊ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံစိစစ္ ေရးကတ္ျပား (Smart Card) ထုတ္ ေပးရန္ က်န္ရွိမႈကိစၥမ်ားကိုသိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ လူမႈဖူလံုေရး အာခံေၾကးကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခံစားလိုသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လစဥ္ခံ စားလိုသူမ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ စစ္တမ္းအရ ယင္းအေျခအေနမ်ား အားလံုးကိုသိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္းတြင္ ကာယလုပ္သား၊ ဥာဏလုပ္သားအားလံုးကို ထည့္သြင္း ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန မွသိရသည္။ လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာနမွ အလုပ္သမားေဆး႐ံု ၃ ႐ံု၊ လူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္း ၉၆ ခုတို႔ ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈ ဖူလံုေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*