ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြား
March 22, 2017 Asian Fame

10:58 am
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြား

pnews

P-NEWS

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ က်ဆင္းသြား သည္ဆိုရာဝယ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအသစ္ မ်ားေရာက္ရွိမလာၾကျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ ၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအေန ျဖင့္ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားအား ကန္႔ သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစေၾကာင္း မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာစီးပြား ေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔မွ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ၁၁ လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မွ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံမွ် ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာမွ အရာရွိတစ္ ဦးက နစ္ကီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ယခုမတ္လအတြင္း ဝယ္ ေနာက္ထပ္ ၁ ဘီလ်ံမွ် ရရွိ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းကိုလည္း သူကေျပာပါသည္။ ထိုသို႔ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္းရရွိလွ်င္ ယခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မွ စုစုေပါင္း ရရွိေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလ်ံျဖစ္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ ၍ ႏွစ္စဥ္ဆက္တိုက္တိုးတက္လာ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑သည္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္ေနေပၿပီ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဝယ္ ဒီမိုကေရ စီအသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ မွစတင္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ဝယ္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္တိုက္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ တိုးတက္ခဲ့ေသာ ဝင္ေငြတို႔ သည္စြမ္းအင္က႑မွသာအရမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ၄ဝ မွ ၅ဝရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား သည္ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္မွ စ၍ အသစ္ထပ္မံေရာက္ရွိ မလာ ၾကေတာ့ဘဲ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ အသစ္မ်ားဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး အထည္ခ်ဳပ္က႑မွာလည္း ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ကထက္ ပိုမိုလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အားလုံးကို ၿခံဳၾကည့္ လွ်င္မူ တိုးတက္ျခင္းဟူ၍မည္မည္ ရရမရွိဘဲ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကသာလွ်င္ သိသာေနၿပီး၊ သဘာဝအရင္း အျမစ္အေျခခံ စီးပြားေရးက႑ၿပိဳကြဲေၾကာင္းမွာလည္း သိသာေနျပန္၏။

မူဝါဒ အကူးအေျပာင္း

အခ်ဳိ႕ကမူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ NLD အစိုးရသို႔အကူးအေျပာင္းကာလက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္ဟုလည္းဆိုၾက၏။ NLD အစိုးရသည္ သူ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ယခုထက္ပို၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈတို႔ကို ဆြဲေဆာင္မည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္သင့္သည္။ ”စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ ကို ေရးဆြဲႏိုင္တဲ့သူ အစိုးရမွာမရွိဘူးဗ်” ဟု သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈကို ခ်င့္ ခ်ိန္အကဲျဖတ္ရန္ အေလးထားမည့္ ကတိကဝတ္ကလည္း NLD အစိုးရတြင္ ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကစီစဥ္ ထားခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္း အင္သုံး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ ေရး စက္႐ုံမ်ားမွာလည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပည္ပ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္မူ သူတို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကိုဆိုင္းငံ့ထားၾကမည့္အေျခအေနကပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္စီးပြားေရးအသုိင္းအဝန္းမွ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ”ခု အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာမူဝါဒေတြကို အေသးစိတ္မသိ ရမခ်င္းေတာ့ လက္ရွိမွာ စီမံကိန္း ေတြကို ဆိုင္းငံ့ထားၾကရမွာပဲ” ဟု သူက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

Ref:Myanmar braces for 30% drop in foreign investment

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*