အားနည္းခ်က္ ရွိေသာ အခြန္အေကာက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖင့္ ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ လို

အားနည္းခ်က္ ရွိေသာ အခြန္အေကာက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖင့္ ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ လို
March 22, 2017 Asian Fame

2:12 pm
အားနည္းခ်က္ ရွိေသာ အခြန္အေကာက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖင့္ ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ လို

Nay-Chi-Aung-Articleဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လက္ထက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွ စတင္ခဲ့သည့္ ယခု ဆယ္လေက်ာ္ ကာလ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အဓိက အေရးပါသည့္ အခြန္ အ ေကာက္မ်ား တိက်စြာ ေကာက္ခံ ႏိုင္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ က႑ျမႇင့္ တင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ထိ ေရာက္မႈ ရွိေနရဲ႕လားဟူသည့္ ေမး ခြန္းသည္ ယေန႔အခ်ိန္ ကာလတြင္ အခရာျဖစ္လာ သည္။

အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ မ်ားအား ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ အ ေနအထားေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တို ဘာလအတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီး ပြားေရး မူဝါဒမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး လမ္းၫႊန္မႈလည္း ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသာမက ႏိုင္ငံသားတိုင္း အ ခြန္စနစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္ ယဥ္ေက်းမႈေပၚ ထြန္း လာေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အခြန္ အ ေကာက္ စနစ္ မ်ားကို အစိုးရဝန္ ထမ္းမ်ားက ေသခ်ာ က်နစြာ အ သံုးျပဳၿပီး ရသင့္ရထိုက္သည့္ အ ခြန္ အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံႏိုင္ ၿပီလား ဆိုသည္ႏွင့္ ထိုအခြန္အ ေကာက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈအျပင္ လက္ရွိအ ခြန္စနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အား နည္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့ လာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေနၿပီလား ဆိုသည္ တို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ ေနသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္သည္ တစ္ဖက္ ကလည္း ျပည္သူတို႔အ တြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစ သလား ဆိုသည့္ အခ်က္ကလည္း အဓိက က်လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ မီဒီယာ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ စသျဖင့္ အခြန္ အခမ်ား အမ်ား ဆံုး ေပးေဆာင္ ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၅ဝဝ၊ ၁ဝဝဝ စသျဖင့္ စာရင္းမ်ားကို ႏွစ္ စဥ္ ထုတ္ျပန္ေပးေနသည့္ ထိုစာ ရင္းမ်ားသည္ အခြန္ အခမ်ား ေကာက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ မည္သည့္ ပမာ ဏႏွင့္ အထက္ကို မည္သည့္လုပ္ ငန္းရွင္က ေပးေဆာင္သည္ ဆို သည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုေကာက္ခံထား သည့္ အခြန္အခ မ်ား၏ အျခား တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရက ရရွိသည့္ အခြန္အခ မ်ားကို မည္သည့္ က႑တြင္ မည္ေရြ႕မည္မွ် သံုးစြဲေနသည္ ဆိုျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ ေၾကညာေပးဖို႔ ကလည္း လိုလာသည္။ ထိုသို႔ လို အပ္လာျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြကို မည္သို႔ စနစ္ တက် သံုးေနသည့္ အေၾကာင္း၊ အခြန္ ထမ္း ျပည္သူကို ပြင့္လင္းစြာ သိ ေစျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ အခြန္ ထမ္းျပည္သူ မ်ားက မိမိထမ္း ေဆာင္လိုက္ေသာ ေငြအေၾကာင္း ျပည့္စံုစြာ သိကာ အားတက္သေရာ အခြန္ေဆာင္ခ်င္ စိတ္ကို ႏိုး ၾကား ေစမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရက အခြန္မ်ား တိက်စြာ ေကာက္ခံမည္ ဟု ေၾကညာၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခြန္ဥပေဒ မ်ားအတိုင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား ဘက္မွ်စြာ ေကာက္ခံေန ၿပီလားဟူသည့္ ေမး ခြန္းမွာ အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ၾကား ထြက္ေပၚလာလ်က္ ရွိသည္။ အခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ခ်ိေရာင္းခ်ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ အ ခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ၏ ရလဒ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အဆိုပါ အ ခြန္ထမ္းမ်ား အေပၚ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ိဳး၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးမ်ား အ မွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ၿပီလားဟု သံုး သပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ မိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အထူးကုန္စည္  ခြန္ဥပေဒတြင္ စီးကရက္မ်ိဳးစံု၊ အရက္မ်ိဳးစံု၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္၊ ဗာဂ်ီး နီးယားေပါင္းတင္ ၿပီးေဆး၊ ေဆးတံ ေသာက္ေဆး၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ကြမ္းစားေဆး အစ ရွိသည္တို႔အျပင္ အျခား စက္သံုးဆီ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ကြၽန္း၊ သစ္ မာ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ စသည္ တို႔ကို အထူးကုန္စည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထို အထူးကုန္စည္မ်ားအတြက္ အစိုးရက မည္သို႔ အခြန္ေကာက္ခံ မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္ စု အခြန္အေကာက္ ၂ဝ၁၆ ဥပေဒ တြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး အစိုးရက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အထူး ကုန္စည္မ်ားအတြက္ အခြန္သီး သန္႔ ျပ႒ာန္းရျခင္းတြင္ လည္း အ မ်ိဳးသား အဆင့္ အဓိက စဥ္းစားရ သည့္ အခ်က္အလက္ ေပါင္းမ်ား စြာ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအ မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရာက္ေရး ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ၾကည့္႐ႈ ေကာက္ခံရသည္မ်ား ပါ ဝင္ေနသည္။

ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အထူး ကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒအခန္း(၂) အ ခြန္က်သင့္ေစျခင္းႏွင့္ အခြန္ေပး ေဆာင္ရန္ တာဝန္ ရွိေစျခင္းအရ မည္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မဆို ထုတ္ လုပ္သည့္ အထူး ကုန္စည္မ်ားအ တြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္သည့္ အခြန္အခ မ်ားကို ေပးေဆာင္ ထုတ္လုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ လတ္ တေလာျပည္တြင္း တြင္ ထုတ္လုပ္ သည့္ စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ကြမ္း စားေဆး ႏွင့္ ေဆးတံေသာက္ ေဆးမ်ား၊ အရက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ ရမည့္ အခြန္ ေပးေဆာင္ေစၿပီး အ ခြန္တံဆိပ္မ်ား ကပ္ႏွိပ္ၿပီးမွသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားသည္။

ထိုသို႔ အေျခအေန တစ္ရပ္ တြင္ နယ္စပ္မ်ားမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ အေကာက္ ခြန္မဲ့၊ အခြန္ တံဆိပ္ေခါင္းမဲ့ စီးက ရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ ေသာက္ေဆးမ်ား၊ အရက္အမ်ိဳး မ်ိဳး၊ ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔အ ျပင္ ကြမ္းစားေဆး အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားစြာကို ဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္း မႈ အလြန္ အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မည္သို႔ေသာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ထား ေစကာမူ ေနာက္ဆက္တြဲ စည္း ကမ္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝ ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ကုန္သြယ္မႈ က႑ျမႇင့္တင္ ျခင္းတြင္လည္း နယ္စပ္မ်ားမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုန္စည ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ မကိုင္ တြယ္ႏိုင္ ေသးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ကုန္စည္ မ်ားအား စိစစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ နယ္ စပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ဆိပ္ ကမ္းမ်ား၌ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း က်ပ္ ၅၄ ဘီလ်ံဖိုးေက်ာ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုပစၥည္း မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္က ကုန္သြယ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အထူးကုန္ စည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီး ရမိသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္မႈမရွိေတာ့ေသာ္ လည္း ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္း တခ်ိဳ႕အရ ယခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တြင္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ သြားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ကုန္စည္ တားဆီးေရး အဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ကိုင္တြယ္ ေနၿပီျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံု ျဖင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာ ေသာ အထူး ကုန္စည္မ်ား အပါအ ဝင္ အျခားပစၥည္း မ်ားလည္း ေစ်း ကြက္အတြင္း ေစ်းသက္သက္သာ သာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၾက တုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေကာက္ခြန္မဲ့ ကုန္စည္ မ်ားေၾကာင့္ လည္း ေပး ေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ား ေပး ေဆာင္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အ ျပင္ လုပ္ငန္းတူ မ်ားအၾကား မွ်တ မႈမရွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ ကလည္း ယင္းတို႔အတြက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈကို ထပ္ဆင့္အားနည္းေနေစ သည္။ ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ စီးက ရက္၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ႏွင့္ ဘီယာ၊ ဝိုင္ေစ်းကြက္ တို႔၏ ေစ်းကြက္ တြင္ သာမက အျခားေသာ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္ မ်ားတြင္ လည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆင္တူ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရက ေကာက္ခံသည့္ အ ထူးကုန္စည္မ်ားအတြက္ ျမႇင့္တင္ ထားေသာ အခြန္မ်ား သည္ ျပည္ သူ၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ကန္႔ သတ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထား သကဲ့သို႔ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္  အခြန္ အခမ်ား တိုင္းျပည္အတြင္း ရရွိေစ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ အလက္အခ်ိဳ႕ အားနည္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကို တိက်စြာ မကိုင္တြယ္ ႏိုင္ေသးျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုး မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေဝဖန္ခံရ ျခင္း မ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်က္ အလက္ အတိအ က်ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ဥပေဒမဲ့ အေကာက္ခြန္မ်ား ဆိုင္ရာ Report မ်ား၊ အားနည္းသည့္ ေစ်း ကြက္ အခ်က္အလက္ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ အစိုးရ၏ အားနည္း ေသာ အခြန္စနစ္ ကို ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ေထာက္ ျပစရာမ်ား၊ ထိုက္သင့္သည့္ အခြန္ မရရွိမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳ ရမည္ျဖစ္ သျဖင့္ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ကာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အား နည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ အခြန္စနစ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဥပေဒအရ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*