လစာအမ်ားဆုံးေပးသည့္အလုပ္မ်ားအနက္ ဘ႑ာ ေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဝန္ထမ္း ေခၚယူ မႈမ်ား

လစာအမ်ားဆုံးေပးသည့္အလုပ္မ်ားအနက္ ဘ႑ာ ေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဝန္ထမ္း ေခၚယူ မႈမ်ား
March 22, 2017 Asian Fame

5:30 pm
လစာအမ်ားဆုံးေပးသည့္အလုပ္မ်ားအနက္ ဘ႑ာ ေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဝန္ထမ္း ေခၚယူ မႈမ်ား

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ဝ

အြန္လိုင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရးက႑တြင္ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကး စီမံေရးႏွင့္ စာရင္းကိုင္ စသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လစာေငြအေပးဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အလုပ္ေခၚယူမႈလည္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို လစာ ေငြ ၇ သိန္းခြဲအထက္ျဖင့္ ေခၚယူ လ်က္ရွိၿပီး အျခားလစာျမင့္မားသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားထက္ပင္ အလုပ္သမားေခၚယူမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ work. com.mm မွ သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အႀကီးတန္းစာရင္းကိုင္ရာထူး၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာ၊ စာရင္းစစ္ စသည့္ရာထူးမ်ားျဖင့္ ေခၚယူမႈ ျမင့္မားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာျမင့္သည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ အိုင္တီႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲက႑ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎က႑တြင္ အ မ်ားဆံုးေခၚယူသည့္ အလုပ္အကိုင္ ရာထူးမ်ားမွာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရးသားဖန္တီးျခင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းအက္ပလီေကး ရွင္းေရးသား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အိုင္တီပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း work. com.mm က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ျခင္း၊ အေရာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလုပ္အကိုင္၊ အႀကံ ေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားက လစာအျမင့္ဆံုးေပး၍ ေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ အမ်ားဆံုးေခၚယူ ေနၾကေၾကာင္း၊ ၎အလုပ္အကိုင္ ရာထူးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအေတြ႔ အႀကံဳရွိမႈထည္႔သြင္းေခၚယူရာတြင္ လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ၾကားရွိ သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားဆံုးေခၚ ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ားကို ေခၚယူ ျခင္းက ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လုပ္သက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိသူ ကို ေခၚယူျခင္းက တတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*