ဧရာဝတီ ျမစ္လက္တက္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆုိ

ဧရာဝတီ ျမစ္လက္တက္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆုိ
March 15, 2017 Asian Fame

4:45 pm
ဧရာဝတီ ျမစ္လက္တက္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆုိ

ေမဇင္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၄

ဧရာဝတီျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ ေမချမစ္ႏွင့္ ေငါ့ခ်န္းချမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၈ ခုကုိ ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၈ ခုမွ စုစုေပါင္းမဂၢါဝပ္ – ၈၉ဝဝ ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန၊ International Energy Cooperation YEIG & Development Co.Ltd (YEIG) ႏွင့္ International Group of Entrepreneurs Co.Ltd (IGE) တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ထုိစီမံကိန္းမ်ားကိုရပ္တန္႔ ေပးရန္ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိ ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်ေရာက္သည့္ ေမချမစ္၊ ေငါ့ခ်န္း ခ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ေလာ္ေဝၚ၊ လခ်ိဒ္၊ ေငါ့ ခ်န္းႏွင့္ လီဆူတုိင္းရင္းသားမ်ား ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ခန္႕မွန္းေျခ ေက်းရြာေပါင္း ၆၈ ရြာသည္ လြန္ ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ ကတည္းက ၎ျမစ္မ်ားကို မွီခိုၿပီး ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ ေျမေပၚေျမ ေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ရွိ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ ေရေန၊ ကုန္းေနသတၱဝါ မ်ား၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ ကြယ္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္း ေရႊ႕ေစခိုင္းမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည့္အျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ ႏုိင္ေသာ သမိုင္းဝင္ အေမြအ ႏွစ္မ်ားပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ႏိုင္သျဖင့္ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိင္းရင္း သားမ်ားက မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္ ။ ေဒသခံ ဦးလခ်ိဒ္လြမ္းေဇာင္း က ”ေငါ့ခ်န္းချမစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက ေရေသာက္ျမစ္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းေတြ ဆက္လုပ္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသတ္ေနတာနဲ႔အတူတူပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ မျဖစ္လုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္စီမံ ကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ရျခငး္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေယာ္ဝင္းကေျပာသည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား လႈပ္ရွားမႈေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ်န္းေမာခုန္း၊ ထြန္းရွိန္ ေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းေဘး၌ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ား အတားအဆီးမရွိ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း အစီ အစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိအခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*