အေက်ာ့ေက်ာ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

အေက်ာ့ေက်ာ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
March 15, 2017 Asian Fame

3:08 pm
အေက်ာ့ေက်ာ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့မက အေက်ာ့ ေက်ာ့အျပန္ျပန္ ျဖစ္ပြားေနၾကသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုးမ်ားစြာရွိသလို စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသႏွင့္ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္သင့္ကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္စံု၊ က႑စံု ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ အနာဂတ္ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားေနၾကရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ဤသို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားမခ်ဳပ္ၿငိမ္းရျခင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တန္း တူညီမွ်မရွိမႈ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔အေရးကို အေလးေပးစဥ္းစားမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ ၿခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ဒီမိုကေရစီမဆန္မႈတို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရပါသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾက၊ အေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတက္လာသည္မွာ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္နီးပါး ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရကလည္း ၂၁ ရာစုပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပျခင္းအပါ အဝင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုလာျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။

ဤေနရာတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပရေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွအသံမွာ တစ္သံတည္းသာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွား၍ မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲရင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနရသည္ ဟုဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္ကမူ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍အခ်က္ ၃ခ်က္ ကိုအဓိကထား မွတ္ခ်က္ေပးေလ့ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ဖက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူစဥ္က သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ တပ္ စခန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေနရာခ်ထားျခင္း၊ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အေျခစိုက္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မရွိ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပံုမွန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိမိတပ္မေတာ္စစ္ ေၾကာင္းမ်ားကို အလစ္အငိုက္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ တတိယအခ်က္မွာ ေလာက္ကိုင္၊ မူဆယ္၊ ေမာင္ေတာတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူေနထိုင္ရာ အရပ္ ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနရပါသည္ဟု ဆိုသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို မည္သူမွန္သည္၊ မည္သူကမွားသည္ကို တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ရာေနရာမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စိစစ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္သည္။ ေျဖရွင္းႏိုင္ သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ဤမွ်ေလာက္ မ႐ိုးရွင္း၊ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ခက္ခဲေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ သူမ်ား၊ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားစြာအေပၚ အေျခခံေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏အယူအဆမွာ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရ ၾကား ျဖစ္ေပၚေသာပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးမွာ Intervention ေခၚ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရး၊ Negotiation ေခၚ ႏွစ္ဖက္ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစု၊ နယ္ေျမေဒသ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ေနာက္ခံတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အထက္ပါ ေစ့စပ္ၾကားဝင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္၊ Reconciliation Process ေခၚ ႏွစ္ဖက္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ပင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရတတ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆင္ႏႊဲေနရေသာစစ္ပြဲမ်ား လည္း ကမၻာတလႊားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ ခိုင္မာတိက်ျပတ္သားေသာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ရပ္ကို ခ်ရမည့္အခ်ိန္အခါျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား ေဖာ္ျပအပ္သည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*