ႏိုးၾကားေသာသတိ အစဥ္ရွိေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ႏိုးၾကားေသာသတိ အစဥ္ရွိေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
March 8, 2017 Asian Fame

2:46 pm
ႏိုးၾကားေသာသတိ အစဥ္ရွိေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

လူတို႔တြင္ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားျခင္းတို႔ ရွိသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ မိမိၾကားသိရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မိမိ၏ ယုံၾကည္လက္ခံမႈႏွင့္ မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး၍ ဟုတ္တန္ရာ၏ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ယူျခင္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး၍ ဟုတ္တန္ရာ၏ဟု မွတ္ယူထားျခင္းမ်ားအရ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္ အစရွိသည္တို႔အေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္ မႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊ ၾကားေနမႈတို႔ ေပၚေပါက္လာတတ္၏။ ထိုသို႔ ႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး သည္ဆိုရာဝယ္ ယခင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ယွဥ္၍ မွန္းဆစိတ္ကူးၾကသည္ က မ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး၍ ဟုတ္တန္ရာ၏ဟု ေကာက္ ခ်က္ခ်မွတ္ယူထားျခင္းတို႔သည္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကမ်ား၏။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမွသာ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ အမွန္ကိုရွာေဖြရန္ ေမာ္စီတုံးက ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္စုံေထာက္ႀကီး ရွားေလာ့ဟုမ္းဝတၳဳမ်ားကိုေရးသားသူ ဆရာႀကီး ဆာအာသာကိုနင္ဒိြဳင္းကလည္း ”အခ်က္အလက္မရခင္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတာဟာ အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ့အမွားျဖစ္တယ္။ ေကာက္ခ်က္ကို အရင္ဆြဲၿပီး အဲဒီေကာက္ခ်က္ နဲ႔ညီေအာင္ အခ်က္အလက္ေတြကို ႐ိုက္သြင္းလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အခ်က္အလက္ကို အရင္ရွာၿပီး အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ညီေအာင္ ေကာက္ခ်က္ကိုဆြဲရမယ္”ဟု ေရးသားခဲ့ပါေသးသည္။ ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားမရွိဘဲ ႀကိဳတင္မွန္းဆေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ေျပာင္းျပန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္ဟုလည္း မီခ်ီဂန္တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဘရန္ဒန္Óဏ္က ဆိုပါေသးသည္။

အဆိုပါ လူတို႔၏ ႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ထိေရာက္ ေသာလက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ အသုံးခ်သည္ကလည္းရွိေသး၏။ ယေန႔ေခတ္လို လူမႈကြန္ရက္ေခတ္တြင္ ပို၍ပင္အသံုးခ်လ်က္ရွိေနျပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ေရာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္ပါ လြန္စြာထိေရာက္ေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေနေလၿပီ။ယင္းမွာကား အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္ကာ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေလာက္သည့္ လူမ်ားစု၏အေတြးႏွင့္စိတ္ခံစားမႈကို ေသခ်ာစြာခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္၍ ဟုတ္သေယာင္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွားမ်ား၊ အမွန္ႏွင့္အမွားေရာေႏွာထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုၾကားဝယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းပင္ျဖစ္ေလ၏။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မွား မီးပြားတို႔သည္ မီးေတာက္တစ္ခုအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ေတာက္ေလာင္လာတတ္သည္။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ လုံးဝဆန္႔က်င္ေသာ မွန္းဆခ်က္ မ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ား လူထုၾကားဝယ္ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္လာေစတတ္သည္။ အဆိုပါ မွန္းဆခ်က္မ်ားအရ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကၿပီဆိုလွ်င္မူ မလိုလားအပ္ ေသာ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ေလျပီ။ ယေန႔ လူမႈကြန္ရက္ေခတ္ဝယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုစြာ အလွ်ံပယ္ေပါမ်ားေနျခင္းကလည္း လြဲမွားစြာႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး၍ ဟုတ္တန္ရာ၏ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ယူျခင္းမ်ားကို ပိုမိုေပၚေပါက္ေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ၾကားသိရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚဝယ္ ႏိုးၾကားေသာသတိျဖင့္ဆင္ျခင္ၿပီးမွသာလွ်င္ လက္ခံယုံၾကည္သင့္သည္။ ထိုသို႔ ႏိုးၾကားေသာသတိအစဥ္ရွိျခင္းသည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဗုဒၶ၏ ‘ဝိဘဇၨ’ ေခၚ ေဝဖန္ပိုင္းျခားၿပီးမွသာလွ်င္ လက္ခံယုံၾကည္ျခင္းနည္းႏွင့္လည္း ကိုက္ညီ၏။ ထိုသို႔ ႏိုးၾကားေသာသတိ အစဥ္မရွိဘဲ မိမိတို႔ၾကားသိသမွ်တို႔ကို မိမိ၏ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အဂတိအရ မိမိႀကိဳတင္မွန္းဆထားသည္ႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ လက္ခံယုံၾကည္ကာ အမွန္ဟု ယူဆလိုက္ျခင္းသည္ ေခတ္အေျခအေနအရ တစ္ပါးသူ၏အသုံးခ်ခံ သားေကာင္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါေၾကာင္း သတိေပးေရးသားလိုက္ရပါသတည္း။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*