ျမန္မာ့အေသး စားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဂ်ပန္ ကူညီမည္

ျမန္မာ့အေသး စားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဂ်ပန္ ကူညီမည္
March 8, 2017 Asian Fame

3:33 pm
ျမန္မာ့အေသး စားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဂ်ပန္ ကူညီမည္

HEZ
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

ျပည္တြင္း SME မ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္နည္းပညာမ်ားရရွိရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္သြားေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးထားခဲ့ၾကသည့္ အေလ်ာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ SME မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ SME မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုပါ ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအဆင္ မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ SME မ်ား အခြင့္အလမ္း အင္မတန္မွ နည္းပါးခဲ့သည့္အတြက္ စီးပြားေရးေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနအထားျဖင့္ အက်ိဳးရွိေအာင္ျမင္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ SME မ်ား ေတြ႕ႀကဳံေန ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အႀကံÓဏ္ေကာင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ SME မ်ား ပိုမို အားေကာင္းေစမည့္Myanmar- Japan SME Business Matching ကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

”ဂ်ပန္ SME မွာ ေလးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာ SME မွာ ခန္႔မွန္း ေျခငါးေသာင္းေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ SME မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကူညီဖို႔အဆင္သင့္ ရွိပါတယ္” ဟု Japan-Myanmar Economy & Investment Center ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Noriyuki Yonemura ကေျပာသည္။ ဂ်ပန္စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ သစ္အေခ်ာထည္ လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ SME က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရွိေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*