”တစ္မ်ဳိးက ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး၊ အရင္အတိုင္းပဲဆိုတဲ့ အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အရႈပ္ထုပ္ကို ရွင္းေနရတဲ့ တစ္ႏွစ္သား ျပည္နယ္အစိုးရကို ငါတို႔ေတြ သည္းခံၿပီးေတာ့ေစာင့္ရမယ္ဆိုတဲ့အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ေပးလိမ့္မယ္…”

”တစ္မ်ဳိးက ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး၊ အရင္အတိုင္းပဲဆိုတဲ့ အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အရႈပ္ထုပ္ကို ရွင္းေနရတဲ့ တစ္ႏွစ္သား ျပည္နယ္အစိုးရကို ငါတို႔ေတြ သည္းခံၿပီးေတာ့ေစာင့္ရမယ္ဆိုတဲ့အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ေပးလိမ့္မယ္…”
March 8, 2017 Asian Fame

12:17 pm
”တစ္မ်ဳိးက ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး၊ အရင္အတိုင္းပဲဆိုတဲ့ အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အရႈပ္ထုပ္ကို ရွင္းေနရတဲ့ တစ္ႏွစ္သား ျပည္နယ္အစိုးရကို ငါတို႔ေတြ သည္းခံၿပီးေတာ့ေစာင့္ရမယ္ဆိုတဲ့အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ေပးလိမ့္မယ္…”

6

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔၏ တစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း၍ အပတ္စဥ္တင္ဆက္လာခဲ့ရာ၊ ယခုအပတ္တြင္မေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေျပမင္းအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျခင္းကို တင္ျပထားပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေျပမင္း ႏွင္႕ ေတြ႔ဆုံျခင္း

အခုဆုိရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ခ်င္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ သြားၿပီျဖစ္သလို ျပည္နယ္အစိုးရ သစ္ရဲ႕သက္တမ္းဟာလည္း တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးအေနနဲ႔ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လက္ရိွ အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြအေပၚ အားရေက်နပ္မႈရိွပါသလား။

ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဟာ တစ္ႏွစ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာေလးမွာ ျပည္သူလူ ထု အက်ဳိးရိွေစမယ့္ အလုပ္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ခဲ့တာကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါတယ္။ ခ်င္း ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိက အ ေရးပါတဲ့ စည္ပင္သာယာေရးဥပ ေဒကုိ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပး ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပ႒ာန္းေပး ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ မွာ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ေတြ ရိွ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သိသာ တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္မ်ဳိးပါ။ ေနာက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုက ေတာ့ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ပါ။ ျပည္နယ္အစိုးရ ရဲ႕ တင္ျပလာမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေအာက္ေျခအထိ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳ ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ကိုလည္း လႊတ္ ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္နယ္မွာ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအံု ေပၚထြန္းလာေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္ က ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါ ေတြဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပါပဲ။ အားရေက်နပ္မႈ ရိွသလားလို႔ ေမးထားေတာ့ အား ရေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝရိွတယ္လို႔ ေတာ့ မေျဖၾကားလိုပါဘူး။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆုိေတာ့ အခုက ဒီမုိကေရစီ ေျခလွမ္းကို လွမ္းေနၾကတုန္းပဲရိွပါ ေသးတယ္။

ဒီေတာ့ အားရေက်နပ္ ေလာက္တဲ့ ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ရပ္ ႀကီးေတြ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ သို႔ ေသာ္လည္းပဲ ႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္ ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္တဲ့ အေျခ အေနပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အခုလက္ ရိွ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ သူ႔ကို ယခင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရနဲ႔ ႏိႈႈင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာရရင္ လူထုနဲ႔ ထိေတြ႕မႈအပိုင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းဘက္မွာ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အေလးသာေန တာကိုေတြ႕ရတယ္။ သူလည္း ေတာ္ ေတာ္လုပ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ အျခားေသာျပည္ နယ္ေတြနဲ႔ မတူတဲ့အေၾကာင္းအရာ ေတြရိွတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ ေပၚေဒသျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ သြား လာမႈအပိုင္းမွာ ခက္ခဲမႈေတြရိွတယ္။ ျပည္မမွာလို ရႊတ္ခနဲ ရႊတ္ခနဲသြား လို႔မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ ျပည္နယ္ အစိုးရဟာ ေနရာစံုကို ေထာင့္ေစ့ အကြက္ေစ့ မႀကီးၾကပ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီ ေတာ့ လစ္ဟာမႈေလးေတြေတာ့ ရိွ ေနတယ္။ ဒါကေတာ့ ႀကီးၾကပ္မႈ အပိုင္းေပါ့။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အပိုင္းကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ ေရွ႕လာ မယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း အထူးသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက အားထည့္ ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရ အေပၚ အားရမႈရိွေပမယ့္ ႀကီးမား တဲ့ အားရမႈမ်ဳိးကိုေတာ့ ျပည္နယ္ အစိုးရက မေပးႏုိင္ဘူး။

ဟုတ္ကဲ့။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ထဲကို ကြင္းဆင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ သူေတြက လက္ရိွ ျပည္နယ္အစိုးရ အေပၚ ဘယ္လိုျမင္လဲ။ လႊတ္ေတာ္ အေပၚေရာ အားရရဲ႕လား စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖူးလား။ ေမးခဲ့တယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔က ဘယ္လိုေျဖခဲ့ၾကလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ေျဖခဲ့ၾကတယ္။ ရရိွလာတဲ့ အေျဖ ေတြကို စုၿပီး အမ်ဳိးအစားခဲြလိုက္ ရင္ ၃ မ်ဳိးထြက္တယ္။ တစ္မ်ဳိးက ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး။ အရင္အ တုိင္းပဲဆုိတဲ့ အုပ္စုက တစ္အုပ္စု။ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အ႐ႈပ္ထုပ္ကို ရွင္းေနရတဲ့ တစ္ႏွစ္သားျပည္နယ္အစိုးရ၊ ဒီ ေတာ့ ငါတုိ႔ေတြ သည္းခံၿပီးေတာ့ ေစာင့္ရမယ္ဆုိတဲ့ အုပ္စုက တစ္ အုပ္စု၊ ေနာက္တစ္အုပ္စုက ဒီမုိက ေရစီစနစ္မွာ ဘာေတာင္းဆုိဆုိ ရ တယ္။ ဒီမုိကေရစီအစိုးရက ျပည္ သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္ေပးလိမ့္မယ္။ ကဲ … အခု ဒီမုိကေရစီရၿပီ။ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္ လဲ။ ဘာမွလဲ လုပ္ေပးႏုိင္တာလည္း မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အုပ္စုက တစ္အုပ္ စု။ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ သြားေတြ႕ရတယ္။ ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ ကဲြျပားတဲ့ အ ျမင္ေတြအားလံုးကို လက္ခံေပးရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းက ေရာ၊ အစိုးရပိုင္းကေရာ ျပည္သူ ေတြေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ ရမယ့္တာဝန္ေတြ ရိွၾကေတာ့ ေက် နပ္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ေပးရၾကမွာပါ။

ျပည္နယ္အစိုးရဘက္က ခ်င္းျပည္ နယ္အတြင္းက ျပည္သူေတြ တအံ့ တၾသျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုခု ကို လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တာမ်ဳိးကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါသလား။

အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ အခု ခ်ိန္ထိေတာ့ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဒါ ေပမယ့္လည္းပဲ ဖလမ္းေလယာဥ္ ကြင္း လုပ္မယ့္ကိစၥ။ ေနာက္တစ္ခု ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္း ၂ ခု လုပ္မယ့္ကိစၥေတြ။ ဒါေတြကိုေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစား ေနတယ္။ ဒါဟာ ျပည္နယ္အတြက္ ေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြပါပဲ။ ဒီ ကိစၥေတြအေပၚမွာ ျပည္သူေတြက ႀကိဳဆုိၾကတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို သိပါရေစ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟာ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ရိွပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရ အတြက္ဟာ ၁၈ ေယာက္ပဲရိွပါ တယ္။ အဲဒီ ၁၈ ေယာက္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ စီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၁၃ ဦး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး က ၃ ဦး၊ ဇိုမီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၂ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ၆ ဦး ပါ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ ရိွေနပါတယ္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း လုပ္ေန ၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈ ေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရ က လႊတ္ေတာ္ထဲလာေျဖတဲ့အခါ အဲဒီအေျဖစကားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘက္က မေက်နပ္လို႔ တံု႔ျပန္တာ မ်ဳိးေတြ ရိွပါသလား။

တခ်ဳိ႕ေသာ အေျဖေတြကို မေက်နပ္ၾကတဲ့အတြက္ ဆုိလိုတာ က သေဘာမက်တဲ့အတြက္ ထပ္ ဆင့္ေမးခြန္းေမးျမန္းတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ၾကတာေတာ့ ရိွပါတယ္။ ျပည္ နယ္အစိုးရဘက္ကလည္း ေျဖသင့္ သေလာက္ေတာ့ ေျဖတာေပါ့။ တစ္ခါတေလ ေမးတဲ့ေမးခြန္းက တျခား၊ ေျဖတဲ့အေျဖက တျခား။ ဒီလုိေတြလည္း ရိွပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္က ျပည္နယ္ေတြထဲ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒီထဲကေန လြတ္ေျမာက္ ဖို႔၊ ႐ုန္းထြက္သြားႏုိင္ဖို႔ ဘာေတြမ်ား လိုအပ္ေနပါသလဲ။ ဘာေတြရရင္ ႐ုန္းထြက္သြားႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါ သလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္နယ္ဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ပါတယ္။ တစ္ ဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက သူ႔ရဲ႕အသံုးစရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္အတြက္ ေထာက္ ပံ့တဲ့ အသံုးစရိတ္ကလည္း အလို လိုေလ်ာ့သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိကလုပ္ေပးရမွာက လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးပဲ။ ခုထက္ပိုၿပီး ေကာင္းေအာင္၊ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းေတြ ရရိွေအာင္ ဒါေတြ ကို လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးေပးမႈေတြလည္း လုပ္သင့္ပါ တယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ အခုလို ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မင္းသုေအာင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*