လြတ္လပ္မႈ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း

လြတ္လပ္မႈ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
March 3, 2017 Asian Fame

12:13 pm
လြတ္လပ္မႈ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း

YeYintTintSweတိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္း အမွန္ကို ရလိုလွ်င္ လူေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ခြင့္ေပး ပါဟု တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ဆိုသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆိုသည္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ ရွိရန္   လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ထပ္တူျပဳႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ လြတ္လပ္မႈဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ မီဒီယာမ်ား ကိုသာ   ေျပးျမင္တတ္ၾကၿပီး အမွန္မွာ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ လူထုတစ္ရပ္လံုး ႏွင့္ပါ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္သည္။  လြတ္လပ္မႈအတြက္ ကာလ အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ခဲ့သူေတြ ရွိသည္။ ယင္းလြတ္လပ္မႈ အတြက္ပင္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ခဲ့ၾက သူေတြလည္း ရွိသည္။ ေတာ္  လွန္သူေတြက အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္၍ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ မႈမ်ဳိးကို ေဖာ္က်ဴး တတ္ၾကၿပီး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲသူေတြကမူ တီထြင္မႈျပဳ၍ စြန္႔စားရျခင္း မ်ဳိးကို ရည္ၫႊန္း တတ္  ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ ရွိေရးအ တြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ၌ ေတာ္လွန္သူေရာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူ   တို႔ကိုပါ အေရးပါခဲ့သူမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ၾကရ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေတာ္လွန္သူေတြက ယံု ၾကည္ မႈ အတြက္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ   လိုသူေတြ ကလည္း ေျပာင္းလဲမႈအ တြက္ စြန္႔စားႀကိဳးပမ္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾက၍ ျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္မူ ေတာ္လွန္သူေတြက တစ္ပန္းသာ သြားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သူတို႔ အေရးနိမ့္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျပႆ နာမွာ ယင္းအခ်ိန္မွ စသည္။ တစ္နည္းဆိုရ  ေသာ္ ေတာ္လွန္သူေတြ က တိုက္ပြဲဝင္ရန္သာ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲလြန္ကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑ကို ေသ ခ်ာစြာ စဥ္းစားစီမံရန္ အားမသန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။   မယံုၾကည္ မထင္ မွတ္သည့္ၾကားက ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲသည္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ၿပီးဆံုးတတ္သကဲ့ သို႔ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ထင္ရွား ျပဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း   ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးမွာမူ ယင္းသို႔ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ျခင္း ကို အေလး မမူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ လြတ္လပ္မႈ ဟူေသာ အေတြးအျမင္ အ  ေပၚ ေတာ္လွန္သူႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲသူ ဟူေသာ လူတန္းစား ႏွစ္ရပ္ အၾကား ႀကီးစြာ ကြာဟသည့္ အျမင္သေဘာ တရားရွိခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တန္ရာသည္။  ယင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေနာက္ရလဒ္ဆိုး တစ္ခုမွာ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရွိန္ အဟုန္ ရပ္တန္႔ သြား ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္သူအ   ခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနကို အၿပီးသတ္ ေအာင္ပြဲဟု အထင္ရွိၾကသည္။ တစ္ဖန္ ေတာ္လွန္သူမွ အ မွန္တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျဖစ္လာေသာအခါ လြတ္လပ္မႈသည္ ရန္သူ  ေလာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ စီမံမႈႏွင့္ မူဝါဒကို ထိပါးေသာ အႏၲရာယ္ေလာဟု ထင္ျမင္ လာမႈမ်ဳိးက နဂို ရွိရင္းစြဲ ယုံၾကည္မႈကို ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားေစဟန္ ရွိျပန္သည္။ ထို   စိုးရိမ္ပူ ပန္မႈမွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား အထိပါ အက်ဳိး သက္ေရာက္သြား ခဲ့သည္။  အမွန္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ အေပၚ အျမင္မွာ ဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ စ႐ိုက္ကို လ်စ္လ်ဴ မ႐ႈေသာ   လြတ္လပ္မႈ ကိုသာ ဆိုလိုေၾကာင္း အထင္အရွား ျပဆို ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအျမင္ အရပင္ ျပဳျပင္ရန္၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ရန္ လိုအပ္ေသာ Broadcast Media Sector  အတြက္ ဥပ  ေဒ၊ Broadcast Media Sector  ထက္ လူထုကိုပိုမို အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ Public Services Media၊ လူ ထုတစ္ရပ္လံုး အခ်ိန္ႏွင့္အညီ ရ သင့္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္   ဆိုင္ရာ Access to Information  ဥပေဒႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေသာ အစိုးရပံုစံ Open Government Partnership (OGP) မ်ဳိးျဖစ္ရန္ စသည့္အစ ပ်ဳိးထား  ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြ ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။  ယေန႔ကာလသည္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုအတြက္ အျမန္ဆံုး အမွန္တကယ္ ေရွ႕ တိုးေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္ အခါေကာင္းလည္း ျဖစ္ေနသည္။ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ ေတာ္လွန္သူ တို႔၏ စြန္႔လႊတ္မႈ၊ အနစ္နာခံ မႈ၊ ျပင္းျပေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈ တို႔ကို လူထုက အထူး ေမွ်ာ္လင့္ အားထားၾက သည္။ သို႔ေသာ္   တစ္ဖက္တြင္လည္း မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္သည္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အ ခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ စြန္႔ စား တီထြင္မႈ ျပဳရမည့္ကာလ  ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူထုအသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္ တင္ေပးရန္ အထူး လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေတာ္လွန္သူတို႔ သတိမူမိၾကသင့္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့့္   လူထု၏ လြတ္လပ္မႈျမႇင့္ တင္ေပးရန္ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားဝံ့ ေသာ ၊ တာဝန္ခံ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳ တတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ား ေပၚထြက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။  မည္သို႔ဆိုေစ ေတာ္လွန္ခဲ့သူ မ်ား အေနျဖင့့္ ႏိုင္ငံ့ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ တည္တံ့ခိုင္မာေရး အတြက္ ေရွ႕ဆက္၍ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆု  မြန္ေကာင္းေတာင္း လိုက္ရပါသည္။

ရဲရင့္တင့္ေဆြ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*