ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္လာ

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္လာ
March 3, 2017 Asian Fame

12:27 pm
ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္လာ

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈ စိန္ေခၚခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစေရးအတြက္သာမက ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ပါ အခ်ိန္မေႏွာင္း မီ ေျဖရွင္းရမည့္ အခက္အခဲျဖစ္ လာေနသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားဟု ေခၚႏိုင္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေမြးထုတ္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝန္ ကို ပုဂၢလိကက႑ျဖစ္သည့္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အထိေရာက္ ဆံုး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ အား (Synergy) ဖန္တီးႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ” Strengthening Private Sector involvement in TVET and skill development in Myanmar ” ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အေရအတြက္ေရာ ေမြးထုတ္ႏိုင္စြမ္းပါ နိမ့္ပါးေနေသးသည့္ ျပည္တြင္း အသက္ ေမြးပညာသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား မွာလည္း ေျမေနရာရေရးခက္ခဲမႈ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မလံုေလာက္မႈ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ စသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ ဟု ၎တုိ႔က သုံးသပ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္း ရမည့္ျပႆနာျဖစ္လာသည္ဟု ၎တုိ႔က ႐ႈျမင္ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးႀကီးလို အပ္သည့္လုပ္ငန္းက႑ ၁၈ ရပ္အား အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး အ ဆုိပါက႑မ်ားအတြက္ အရည္ အခ်င္းစစ္ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိသူ လုပ္သားဦးေရအနည္းဆံုး ၅ဝဝဝ ေက်ာ္အား ေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေမြးထုတ္ ျခင္းမွသည္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္တက္လာ ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုဂၢလိက က႑အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ လက္ရွိအေျခအေန အားသ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္ၿပီး၊ အခ်ိန္တို အတြင္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္ မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာအသက္ေမြး ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ကြၽမ္း က်င္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေနသည့္ Schneider Electric, Hilton Hotels စသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားဝိုင္းဝန္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*