ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္

ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္
February 22, 2017 Asian Fame

1:41 pm
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္

naychi

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ေဖာ္ ေဆာင္ေနၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ လည္း ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးကုိရည္ရြယ္ကာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လစဥ္ အစည္းအေဝးမ်ား ပံုမွန္က်င္းပျပဳ လုပ္၍ စီးပြားေရးက႑ အသီးသီး မွ တင္ျပခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ေသာ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ႏႈိးေဆာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း စည္းစနစ္က်နၿပီး ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရး မ႑ိဳင္၊ ေငြ ေၾကးရရွိေစႏိုင္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး မ႑ိဳင္၊ ကုန္သြယ္ မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရး မ႑ိဳင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံ၏အခန္းက႑ျပန္လည္ ေရးဆြဲေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အေျခခံ လူသားအရင္းအျမစ္တည္ေဆာက္ ေရးမ႑ိဳင္စသျဖင့္ မ႑ိဳင္ႀကီး ငါးရပ္ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဤသုိ႔ဆုိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးတက္ ရရွိေစရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းေစ ေရး၊ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္ သြယ္မႈမ်ား ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ေရး စသည္တုိ႔ကုိ အေလးေပးလုပ္ ေဆာင္ရန္ လုိအပ္လွေပသည္။ လက္ရွိကာလ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေလးေပး ေျဖရွင္းရန္အခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိေန ေသးေပသည္။

မက္ခ႐ုိစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ ရန္လုိအပ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္း ႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္ရန္မွာ လုိအပ္ၿပီး အကယ္၍ မေမွ်ာ္လင့္ ေသာ စီးပြားေရးထိခုိက္မႈ အက်ပ္ အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ခံႏုိင္ရည္ရွိရန္မွာ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးကုိအား ေကာင္းေစၿပီး ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈကုိ တုိးျမင့္ေစကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ေက်း လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသည္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လုိ အပ္ခ်က္က႑မ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

”တုိင္းျပည္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ဆုိတာ မက္ခ႐ို စီးပြားေရးမူဝါဒ (Macro Economic Policy) ဟာ အေရးႀကီးၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊တည္ၿငိမ္ ၿပီး ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈကို ျဖစ္တည္ေစမယ့္ ႏုိင္ငံ ျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္း ေပးျခင္းနဲ႔ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာ ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းတို႔ဟာ အဓိ က ျဖစ္တယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိက သံုး သပ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအား လုံး၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုဂၢလိက စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မည္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးမွာ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔လွ သည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္တင္ မလံုေလာက္ဘဲ အေသအခ်ာ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္မွာ အေရးႀကီး လွပါသည္။

လက္ရွိစီးပြားေရး နယ္ပယ္အတြင္း ခ်မွတ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ မ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး စုစည္းမႈမရွိ ေသးသျဖင့္ ထုိဥပေဒမ်ားကုိ ေခတ္မီၿပီး ေရွ႕ေနာက္ေလ်ာ္ညီမႈ ရွိေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ သင့္သည္မ်ားကုိ ေရးဆြဲရေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ခ်မွတ္ၿပီးေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုိက္နာေစရန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လည္း စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သင့္ ၿပီး အားနည္းေနေသးေသာ ဥပေဒ မူေဘာင္ကုိ ပံ့ပုိးမႈေပးရန္ လုိအပ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးတြင္ ကုန္သြယ္မႈက႑ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ ေဆာင္မည္ဟုဆုိရာ ကုန္သြယ္မႈ က႑တုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ တေျပးညီရွိေနေသာအရာမွာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကုိလည္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စနစ္တက် အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီျဖစ္ သည္။ ကုန္သြယ္မႈက႑ကုိ မည္မွ် ပင္ တုိးတက္ေစေရး ျပဳလုပ္ေစကာ မူ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ကုန္ သြယ္သူမ်ား အတြက္ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေစျခင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္း အရည္အေသြး စိတ္မခ်ရေသာ ကုန္စည္မ်ား ဝင္ေရာက္ေနျခင္း၊ တုိင္းျပည္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္ ေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ႈံး ျခင္းမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ရာ အေသအခ်ာ အျမစ္ျဖတ္ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္တာဝန္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္ က ”တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အခန္းက႑က အရမ္းက်ယ္ေျပာ ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ လည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ အေရးႀကီးဆံုးနဲ႔ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးပါပဲ။ လက္ရွိထုတ္ ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြအေပၚ လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ပါပဲ။ အဂတိ လုိက္စားမႈကင္း ရွင္းရမယ္။ အဲဒါေတြ အရင္ဆံုး လုပ္ ႏုိင္တာနဲ႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ မႈအားလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လာမွာ ပါ” ဟု သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ စီး ပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတက ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အ ေလ့အထမ်ားသည္လည္း ေဒသ တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ေခတ္မမီေတာ့ျခင္း စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျမန္ ဆန္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ ေဆာင္႐ြက္သြား ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းရႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္၊ လတ္တေလာ ေျဖရွင္း မရေသးေသာကိစၥမ်ားရွိလွ်င္လည္း ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေလ တိုင္း ျပည္ႏွင့္ျပည္သူအက်ိဳး ျမန္ျမန္ ရွိေလဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ လည္ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၿပီး အျမန္ ဆုံး ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရန္၊ အစိုး ရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူရွင္း လင္းသည့္ စနစ္၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာ ေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ျမန္ ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး အဂတိတရား ကင္းကင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္း တိုးတက္မႈကို ေရွး႐ႈမႈႏွင့္ အ တူ မိမိပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးက႑ တစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾက ရန္၊ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ သည့္ လူမႈစီးပြား ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကိုပါ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တစ္ခုလုံး ိုပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စီးပြားေရးသမားေကာင္းမ်ားျဖစ္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလို ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကုိ စနစ္တက်ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနေသာ အခန္းက႑မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

ေနျခည္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*