အကူအညီလိုေနေသာ ‘ကူညီပါရေစ’

အကူအညီလိုေနေသာ ‘ကူညီပါရေစ’
February 22, 2017 Asian Fame

4:11 pm
အကူအညီလိုေနေသာ ‘ကူညီပါရေစ’

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ ယာေရးတို႔အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေနရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ျပည္သူ တို႔ အားကိုးအားထားရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ဖို႔လိုသည္။

   လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ လူသတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ား၊ အႏိုင္အထက္က်င့္မႈမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္း အစရွိသည့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ အမႈ အခင္းမ်ားသည္ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း မေရွာင္ လူစည္ကားသည့္ေနရာပင္မေရွာင္ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈအပိုင္း၊ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းႏွင့္ မႈခင္း ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရဲလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသး ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းေရး၊ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအပိုင္းဟူ၍ အဓိကအပိုင္းႀကီး ၃ ပိုင္းကို အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အင္အားေတာင့္တင္းေရးအပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခါအား ေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ရွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးလွ်င္ ျပည္သူ ၆ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ကို တာဝန္ယူေနရသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႔ လူဦးေရထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္သူ ၈ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ကို တာဝန္ယူေနရသည္ျဖစ္ရာ အင္အားလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားသည္။

အင္အားေတာင့္တင္းေရးအပိုင္းတြင္ လူအင္အားသာမက ဓနအင္အားပါ ေတာင့္တင္းရန္လိုသည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္၊   ေနေရးထိုင္ေရး အပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားရဲလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပည့္စံုလာေစေရးအတြက္ ေငြေၾကးလိုသည္။ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္လ်ာထားသည့္အထဲတြင္ ျပည္ထဲေရးသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ထဲတြင္ ပါသင့္သည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ နည္းပညာေခတ္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔က အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ လာၾက သည္။ ထိုသူတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔အတြက္ ထိုသူတို႔ထက္ ပိုမိုေခတ္မီေသာ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကပိုင္ဆိုင္ဖို႔ လိုသည္။ နည္းပညာရွင္ လူသားအရင္းအျမစ္ မ်ားလိုသည္။ သမား႐ိုးက် နည္းမ်ားျဖင့္မရႏိုင္ေတာ့၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ဏကဘူငခ ွနခကမငအပ ၿနအတသမု မ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ထားဖို႔လိုအပ္သည္။

မည္မွ်ပင္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားေခတ္မီေနေစကာမူ ထိုေခတ္မီပစၥည္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးမခ်ႏိုင္လွ်င္လည္း အခ်ည္းအႏွီး ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မိမိတာဝန္ယူရသည့္ ရဲလုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ ကြၽမ္း က်င္မႈရွိေစရန္ မျပတ္ေလ့ က်င့္ေနဖို႔လိုသည္။ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔အေျခအေန ေပးရန္လို သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အင္အားေတာင့္တင္းဖို႔၊ ေခတ္ မီဖို႔၊ မျပတ္ေလ့က်င့္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ၂၄ နာရီအသင့္ျဖစ္ေနဖို႔လိုသည္။ လတ္တေလာ အေျခ အေနတြင္မူ ”ကူညီပါရေစ” တို႔ကိုယ္တိုင္ အကူအညီလိုေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သာရွိေနေသးေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*