ျမန္မာ့ဘီယာ ေစ်းကြက္ကုိ လႊမ္းမုိးရန္ႀကိဳးပမ္းလာေသာ ဂ်ပန္ဘီယာကုမၸဏီ Kirin Holdings

ျမန္မာ့ဘီယာ ေစ်းကြက္ကုိ လႊမ္းမုိးရန္ႀကိဳးပမ္းလာေသာ ဂ်ပန္ဘီယာကုမၸဏီ Kirin Holdings
February 17, 2017 Asian Fame

3:34 pm
ျမန္မာ့ဘီယာ ေစ်းကြက္ကုိ လႊမ္းမုိးရန္ႀကိဳးပမ္းလာေသာ ဂ်ပန္ဘီယာကုမၸဏီ Kirin Holdings

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ဂ်ပန္ဘီယာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Kirin Holdings သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၱေလးဘီယာလုပ္ငန္းကို ဂ်ပန္ယန္း သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဝယ္ၿပီး အာရွ -သမုဒၵရာပိုင္းေဒသအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေအးရွနစ္ကုိင္းသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Kirin Holdings သည္ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ ((MEC) ထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ေန ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ မႏၱေလးဘီယာခ်က္စက္႐ုံလုပ္ ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေစာဆုံးဘီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္က ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ ေဝစုအရ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ တြင္ရွိေနသည္။

Kirin သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘီယာေစ်းကြက္တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဝစု၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ပိုင္ဆိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာဘီယာလုပ္ငန္းကို လည္း ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္က ဝယ္ယူထား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မႏၱေလးဘီယာလုပ္ငန္းကိုဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါက Kirin အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဘီယာ ေစ်းကြက္ေဝစု၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပုိင္ဆုိင္သြားဖြယ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ယမ ကာေသာက္သုံးသူမ်ား ေစ်းကြက္ အတြင္း ဘီယာေစ်းကြက္တြင္ အ နည္းငယ္ တိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘီယာေသာက္သုံးမႈသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကီလိုလီတာေပါင္း ၂၁ဝဝဝဝ (ႏွစ္ သိန္းတစ္ေသာင္း) ထိေရာက္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

သုိ႔ေသာ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေသာက္သုံးမႈသည္ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံ ခန္႔သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံစီးပြား ေရး တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ဘီယာ ေသာက္သုံးမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္ဆေက်ာ္ထိ ျမႇင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး Kirin သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏ Heineken ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ Carlsberg ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံျခား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*